เงินติดล้อสนับสนุน 'โครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ' สร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาด

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:43 น.

เงินติดล้อ ผู้นำในการให้สินเชื่อทะเบียนรถ ครบวงจรและโบรกเกอร์ ประกันภัย สนับสนุน "โครงการกำลังใจ ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ" ร่วมสร้างโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดให้มีชีวิตหมุนต่อได้ผ่าน 3 กิจกรรมหลักได้แก่ การให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ, การให้สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาด

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กล่าวว่า "การสนับสนุนโครงการกำลังใจ ในพระดำริฯ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ "เงินติดล้อ นำความรู้ สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ที่บริษัทได้ริเริ่มขึ้น ในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้พื้นฐานในการวางแผน และบริหารเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะชีวิต (life skill) ที่จำเป็นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในระยะยาว แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมักมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ ขาดทักษะในการวางแผนการเงินซึ่งนำมาสู่ภาระหนี้สินและปัญหาหนี้นอกระบบ กิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ ภายใต้ "โครงการกำลังใจ" นั้นทีมทำงานของเงินติดล้อได้ทำการลงพื้นที่เรือนจำจังหวัดระยองและจันทบุรี อีกทั้งทำการทดลองสอนผู้ก้าวพลาดที่เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ก้าวพลาดและนำมา พัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ ผ่านการทำกิจกรรม (activity-based learning) เพื่อให้การเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย"

ทั้งนี้ กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินดังกล่าว มุ่งช่วยให้ผู้ก้าวพลาดทำความเข้าใจต้นทุนประเภท ต่างๆ สามารถคำนวณหาต้นทุน คิดค้นวิธีในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร การเขียนแผนธุรกิจ และการบริหารค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ รายรับและการออมเงิน โดยการอบรมประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นการจัดกิจกรรมหลักสูตร 1 วัน ให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดโดยตรง ส่วนที่สองเป็นการจัดอบรม Train the Trainer หลักสูตร 2 วัน ให้ความรู้แก่ผู้คุมเรือนจำและผู้คุมประพฤติอาสาสมัคร เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ก้าวพลาดได้ โดยเงินติดล้อได้ จัดเป็นโครงการนำร่อง ณ เรือนจำชั่วคราว เขาระกำ จังหวัดตราด และเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัด เพชรบูรณ์ สำหรับในปีนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการทำกิจกรรมแล้ว ทีมงานจะติดตามผลเพื่อนำมาประเมินหลักสูตรโดยรวมสำหรับการทำกิจกรรม ในครั้งต่อไป

นอกจากการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพแล้ว เงินทุนในการประกอบอาชีพยัง เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการมีประวัติเป็นผู้ต้องขัง อาจส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนในระบบได้ เงินติดล้อจึงสร้างโอกาสด้านเงินทุน ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ก้าวพลาด โดยการให้ สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเป็นทุนตั้งต้นให้แก่ผู้ก้าวพลาดที่มีแผนการประกอบอาชีพของตนเอง สำหรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากกลุ่มผู้ก้าวพลาดนั้น บริษัทมีแผนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อมาใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานฝีมือของ ผู้ก้าวพลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะ ขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ "โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้" ในปี 2558 โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหาร รายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึง พ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้อ อาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้า จนถึงปัจจุบัน เงินติดล้อได้นำความรู้สู่ 44 ชุมชน มีผู้เข้าร่วมการอบรม 2,022 คน อาสาสมัครชาวเงินติดล้อ 796 คน และยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงิน อย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง