สปส.ดูแลผู้ป่วย อัมพาต ไตวาย

ข่าวทั่วไป 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวัน ทำให้สูญเสียรายได้ เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง กระดูกสันหลังบาดเจ็บเป็นเหตุให้อัมพาต และโรคหรือการเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินกว่า 180 วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ที่ขาดหายไปจากการที่ไม่ได้ทำงาน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลเต็มที่ โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี นอกจากนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตน เลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เลขาฯสปส. กล่าวอีกว่า ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนแทนการขาดรายได้จำนวน 33,417 ราย คิดเป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 27,289,370.45 บาท (กองวิจัยและพัฒนา : สำนักงานประกันสังคม)

อย่างไรก็ตาม การขอรับสิทธิ ดังกล่าวนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนเพื่อให้ได้ความคุ้มครองทั้ง 7 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ