สมเด็จพระนางเจ้าฯ เสด็จฯทรงเปิดงานวันสตรีไทย 2562ภายใต้แนวคิด'สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 00:00:57 น.

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันสตรีไทย ประจำปี 2562" ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทย ดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาลเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในการ แถลงข่าวการจัดงาน "วันสตรีไทย ประจำปี 2562" ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของ ทุกปี เป็น "วันสตรีไทย" โดยได้พระราชทาน แนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ 1.พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ 2.พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และ 4.พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้ง ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ "ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์" เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ จึงร่วมกันจัดงาน "วันสตรีไทย" สืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ ซึ่งวันสตรีไทย อันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทย ที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมต่อไป

ในปี 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงาน "วันสตรีไทย" ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาลเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังองค์กร เครือข่ายสตรีทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพร้อมใจกันกระทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรี แห่งชาติฯ กล่าวเสริมว่า การจัดงานในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชน ทุกภาคส่วนติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การจัดงาน "วันสตรีไทย" ซึ่งช่วงพิธีเปิดงาน จะมีขบวนอัญเชิญเทียนชัย "วันสตรีไทย" ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น.

บรรยายใต้ภาพ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง