บุรีรัมย์รุกติวเข้ม น้ำคั่งโพรงสมอง เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 00:00:02 น.

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) บุรีรัมย์ เป็น ประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ เรื่องโรคน้ำคั่งในโพรงสมองผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สสจ.บุรีรัมย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยมี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พร้อมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่ห้องประชุม 901  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ (2 เมษายน 2558) โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและสังคม เกี่ยวกับอาการและการรักษาผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ยังผลให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถในการบริการรักษาโรคนี้ ในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

นายแพทย์ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โรคน้ำคั่ง ในโพรงสมอง เป็นภาวะความผิดปกติทางสมองที่พบได้เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นโพรงน้ำในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นไปกดเบียดเนื้อสมอง ทำให้สมองทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 65 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง