อ.ส.ค.จัด'Khon Kean DPO Field Day'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 00:00:06 น.
เสริมความรู้เกษตรกรยกระดับกิจการโคนม

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ส่งเสริมพัฒนาด้านการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพที่สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทย โดยการอบรมให้ความรู้ช่วยเหลือแนะนำด้านการเลี้ยงโคนมแก่สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งอ.ส.ค.ได้จัดงาน "Khon Kean DPO Field Day" ขึ้นภายใต้ กิจกรรม "อาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ เพิ่มเนื้อนม (FAT,SNF,TS)" เพื่อส่งเสริม ให้ความรู้ด้านกิจการโคนมแก่เกษตรกรกว่า 200 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อีกหนึ่งภารกิจที่ อ.ส.ค. มีส่วนรับผิดชอบและตระหนักเห็นความสำคัญของอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรม "Khon Kean DPO Field Day" ขึ้นภายใต้กิจกรรม"อาหารสัตว์คุณภาพสูง เพื่อตอบโจทย์เพิ่มเนื้อนม (FAT,SNF,TS)" ที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้

ประสบการณ์ต่างๆระหว่างภูมิภาค ด้านการเลี้ยงโคนมทั้งระบบแก่เกษตรกรที่อยู่ ในเขตการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. และมุ่งหวังให้เกษตรกรได้นำเอาองค์ความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงาน "Khon Kean DPO Field Day" ยังจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และสหกรณ์โคนมทั่วทุกภูมิภาคที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรด้านการบริหารจัดการกิจการโคนม ทั้งนี้ ก็เพื่อยกระดับกิจการโคนมและเพิ่มผลผลิตน้ำนมคุณภาพให้แก่เกษตรกรโคนม องค์ความรู้ ต่างๆที่ อ.ส.ค. จัดอบรมแก่เกษตรกรมี เป้าหมายเพื่อยกระดับอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย พัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทส่งเสริมการเลี้ยงโคนม มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2560-2564) ที่อ.ส.ค. ยังขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี'60 โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศภายในปี 2564 และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2560-2569 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง