ขันนอตขรก.เร่งช่วยเกษตรกร

ข่าวทั่วไป 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบาย แนวทางทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯพร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯยึดมั่นหลักการทำงาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกหน่วยงาน บูรณาการทำงานร่วมกัน สื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 2. มุ่งเน้นระบบการตลาดนำการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ทำงานเชิงรุก โดยวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก

"เรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เป็นอันดับแรกคือ 1.บริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องทำทันที เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การสร้างฝาย สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนปัญหาอุทกภัยต้องวางแผนดำเนินการล่วงหน้า 2.การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรด้านต่างๆ อาทิ แก้ปัญหา โรคระบาดในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และแก้ปัญหาการทำ ประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น" รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ