คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดรวมน้ำใจเลี้ยงอาหารผู้ต้องขัง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 00:00:17 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีโครงการน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี ที่เรือนจำ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม การเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้งความสุขทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง จ.ร้อยเอ็ด จึงได้รวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วน แสดงความเอื้ออาทร จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 50 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง