ตั้งไข่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 00:00:00 น.
ชาวพละร้องรัฐมนตรีแก้ไข

หลังจากรอกันมานานปีก็ได้ฤกษ์ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเสียที นั่นคือ ปัญหามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติของประเทศไทย ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านกีฬาเป็นการเฉพาะเหมือนในต่างประเทศที่เขามีกันมานมนานหลายสิบปีแล้ว มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ NATIONAL SPORT UNIVERCITY คลอดออกมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านกีฬาโดยเฉพาะเต็มรูปแบบในยุครัฐบาล คสช. ของ "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นี่เอง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมชื่อ สถาบันการพลศึกษา ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา แต่ปัจจุบันได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยตัวศูนย์กลางบริหารของมหาวิทยาลัยนั้น ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ในอดีตกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตครูพลศึกษาโดยรับโอนโรงเรียนพลศึกษากลาง มาดำเนินการตั้งแต่ปี 2479 และได้มีการจัดตั้ง "วิทยาลัยพลศึกษา" ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2498 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยขึ้น ในปีการศึกษา 2501 เพื่อดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ต่อมาได้ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย ในปี 2512 และได้ขยายหลักสูตรของวิทยาลัยพลศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา

แต่ยังคงดำเนินการโดยกรมพลศึกษา และใช้ชื่อว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาในปี 2514 ได้ยุติการดำเนินการวิทยาลัยพลศึกษาในส่วนกลางและโอนวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาไปให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาดำเนินการต่อไป กรมพลศึกษาได้เปิดดำเนินการผลิตครูพลศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเป็นแห่งแรก ต่อมาในปี 2515 เปิดวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และมีการเปิดเพิ่มขึ้นในจังหวัดต่างๆ เรื่อยมา จนกระทั่งมีวิทยาลัยพลศึกษา รวม 17 แห่ง ทั่วประเทศ

เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายบรรจุข้าราชการครูจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี กรมพลศึกษาจึงหาแนวทางยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาให้สามารถเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีโดยในระยะแรกได้จัดทำโครงการร่วมมือทางวิชาการกับกรมการฝึกหัดครู เป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยครู เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531

ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางที่จะเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรีด้วยตนเองจนได้มีการร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกฐานะวิทยาลัยพลศึกษาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาในปี 2538 และใช้ชื่อร่าง พระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล

กรมพลศึกษาได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคล ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่เนื่องจากสาเหตุบางประการกรมพลศึกษา ได้นำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลกลับมาพิจารณาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสภา ผู้แทนราษฎรได้ทันเวลาเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรหมดอายุลง จึงต้อง นำร่างพระราชบัญญัติสถาบันกาญจนมงคลมาเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว

การดำเนินการเพื่อยกฐานะดังกล่าว ได้ดำเนินเรื่อยมากระทั่ง สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษาไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรง ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 จึงนับได้ว่าสถาบันการพลศึกษาได้ก่อกำเนิด ขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

อธิการบดีของสถาบันการพลศึกษามี 2 ท่าน เท่านั้น นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คนแรก คือ นายสมพงษ์ ชาตะวิถี เป็น 2 สมัย ในปี 2548 ถึง 2556 คนที่ 2 ได้แก่ นายปริวัฒน์ วรรณกลาง เป็น 2 สมัย ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2562 จากนั้นในปี 2562 ได้รักษาราชการในฐานะอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเป็นระยะเวลา 180 วัน ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 2562

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นมาผ่านมาแล้ว 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.คนที่ 7 ที่มีส่วนผลักดันเป็น มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.คนที่ 8 ซึ่งเป็นสมัยที่ 2 และนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คนที่ 9 ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่เป็นช่วงตั้งไข่การเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเริ่มนับหนึ่ง

ต้องขอย้ำตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา 3 ให้ยกเลิกพ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษาปี 2548 และปี 2555 ตามมาตรา 4 มหาวิทยาลัยจะมี 4 ภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งมี 17 วิทยาลัยพลศึกษา มีสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ สภาวิชาการ คณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีรัฐมนตรีว่าการคนปัจจุบัน คือ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ทำหน้าที่ดูแลในฐานะหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงการจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวง ตอนนี้ไม่มีสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติตามพ.ร.บ.นี้ มาตรา 80 ได้กำหนดให้นายปริวัฒน์ วรรณกลาง ทำหน้าที่รักษาราชการในตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นี้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา ได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติโดยเร็วเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะนำชื่อ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมีทั้งสิ้น 30 คน

สำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจะมี 29 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม อธิบดี กรมพลศึกษา เลขาธิการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ว่าการการกีฬา แห่งประเทศไทย อธิการบดีและประธานสภาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่เหลืออีก 21 คน จะมาจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 9 คน จากส่วนต่างๆ และจากบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ 12 คน ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ที่ได้ประกาศใช้แล้วตามราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ศ.เกียรติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อดีตอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาที่ได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.กระทรวงการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง