ทุเรียน3จชต.พร้อมออกตลาด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 00:00:41 น.
สศก.เผยผลผลิตเพิ่มขึ้น14%

นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงปริมาณผลผลิตทุเรียนของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ปี 2562 พบว่า เนื้อที่ยืนต้นรวม 3 จังหวัด มี 107,685 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14% เนื้อที่ให้ผลมี 80,786 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.3% ปริมาณผลผลิตรวม 62,980 ตัน เพิ่มขึ้น 21% โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลอยู่ที่ 780 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว 20%

สำหรับเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของทุเรียนช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี จากความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้บริโภคจากจีนต้องการทุเรียนจากไทย ส่งผลให้เกษตรกรปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นโดยปลูกแทนพืชอื่น ดูแลรักษาดีเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทุเรียนที่ปลูกในปี 2557 เริ่มให้ผล ปริมาณผลผลิตรวมจึงเพิ่มขึ้น

หากพิจารณาปริมาณผลผลิตทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด พบว่า ยะลาให้ผลผลิตมากที่สุดรวม 41,507 ตัน เพิ่มขึ้น 28% นราธิวาส 17,371 ตัน เพิ่มขึ้น 9% และปัตตานี 4,102 ตัน เพิ่มขึ้น 8% โดยผลผลิตในฤดูเริ่มออกตลาดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 (คิดเป็น 79% ของผลผลิต 3 จังหวัดภาคใต้) ทั้งนี้ จากการติดตามราคาทุเรียนที่เกษตรกรขายได้ ณ ราคาไร่นา ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด พบว่า ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 70 - 80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 24%

สำหรับการบริหารจัดการผลไม้ปี 2562 กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายวางแนวทางบริหารจัดการผลไม้ให้แต่ละจังหวัดรับผิดชอบในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง โดยมีคณะกรรมการแก้ปัญหาอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรต้องเน้นรักษาคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดของทุเรียน เนื่องจากคู่แข่งอย่างมาเลเซียจะเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดของประเทศไทยที่ส่งออกไปจีน ซึ่งตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้บังคับใช้กฎระเบียบการส่งออกไม้ผลของไทยไปต่างประเทศอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดไปจีน ซึ่งโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ขณะที่สวนผลไม้ที่ปลูกต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ดังนั้น เกษตรกรและผู้ประกอบการจึงต้องรักษาคุณภาพผลผลิต ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่จำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ และระมัดระวังการตัดทุเรียนอ่อน ซึ่งนอกจากผิดกฎหมายผู้บริโภค เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษทั้งจำทั้งปรับแล้ว ยังส่งผลต่อเสถียรภาพราคาและความเชื่อมั่นทุเรียนไทยระยะยาวด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลการผลิตและการตลาดสถานการณ์ทุเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้ สอบถามได้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา โทร. 0-7431-2996 หรือ อีเมล zone9@oae.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง