รมช.เกษตรฯมอบนโยบายกรมตรวจฯ วางระบบทำบัญชี-ปลูกฝังต้านโกง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 00:00:42 น.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมมอบนโยบายแนวทางดำเนินงาน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นางสาวพรรณทิพย์ สันติภากรณ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ รมช.เกษตรฯได้มอบแนวทางปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ ผู้สอบบัญชีเป็นผู้แนะนำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ปฏิบัติงานถูกต้อง ทั้งการทำบัญชีและงบการเงิน รวมถึงการจัดการภายใน อีกทั้งมีการติดตามพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เท่าทันความก้าวหน้ากับเทคโนโลยีและธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบันที่ก้าวหน้าขึ้น และเน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจทั้งระหว่างผู้สอบบัญชีด้วยกันเองและผู้สอบบัญชีกับสหกรณ์โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจแนวทางการทำงาน ตลอดจนระบบที่เปลี่ยนแปลง

"งานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นงานที่หนัก เปรียบเสมือนงานจับคนโกง แต่เปลี่ยนการจับคนโกงเป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน เข้าไปสอน ให้คำแนะนำ ไม่ใช่เข้าไปจับผิด จึงมอบนโยบายให้กรมฯ สร้างความเข้าใจนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงวิธีทำบัญชี โดยวางระบบทำบัญชีให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อเวลาเข้าไปตรวจสอบบัญชีจะทำได้ง่าย มีข้อผิดพลาดส่วนไหนจะรู้ได้ ความผิดพลาดก็จะน้อยลง รวมไปถึงปลูกฝังทัศนคติไม่โกง ทำให้คนโกงน้อยที่สุด" รมช.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า การรับมอบนโยบายจาก รมช.กษ.ครั้งนี้ กรมจะบูรณาการทำงานสนองนโยบาย ทำงานควบคู่ระหว่างฝั่งนโยบายและปฏิบัติ ประโยชน์จะส่งผลกับสหกรณ์และพี่น้องกลุ่มเกษตรกร จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมั่นใจกับการตรวจสอบบัญชีของกรม ซึ่งจะช่วยดูแลความถูกต้องและความเป็นไปภายใต้หลักของการสอบบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง