ประกวดภาพถ่าย'สัตว์มีค่าป่ามีคุณ'ปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงโครงการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 25 ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีหลากหลายวิธี ไม่จำกัดเพียงวิธีใดวิธีหนึ่ง "ภาพถ่าย" จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยสื่อให้คนไทยได้รับรู้ว่าประเทศไทยยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่า ป่าไม้ และอื่นๆ ที่สำคัญ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรัก ในทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ความสามารถผ่านภาพถ่าย ส่งต่อสู่สายตาของสาธารณชนได้รับทราบ เพราะเมื่อได้เห็นความสวยงามของภาพถ่าย ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมให้ทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นไว้

ขณะที่ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะองค์กรผู้ร่วมจัดโครงการ กล่าวว่า การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" เป็นโครงการที่มีคุณค่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลกที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ ได้ยึดมั่นเป็นหลักการในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายความยั่งยืนครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อมั่นว่าการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" จะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า โดยในการประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ประจำปี 2562 นี้ ยังได้เพิ่มรางวัลสำหรับภาพถ่ายที่สื่อถึง "พฤติกรรมสัตว์ป่า" เป็นรางวัลพิเศษสำหรับทั้งระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับละ 1 รางวัล

ซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้น นายอาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และผู้ริเริ่มโครงการ ได้เสนอให้เป็นรางวัลพิเศษ เพื่อสื่อสารให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่จำเพาะเจาะจงของสัตว์แต่ละชนิด การถ่ายทอดพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ที่แตกต่างกันผ่านภาพถ่าย จะทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์ป่ามากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สำหรับเกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการจะพิจารณาจากการถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์ ความยาก ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ

1.ระดับบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 1.1 ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ "ภาพนก" เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง ฯลฯ "ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม" เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา ฯลฯ และ "ภาพสัตว์อื่นๆ" เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง ฯลฯ หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ "พฤติกรรมสัตว์ป่า" สื่อให้เห็นถึงการกระทำหรือการแสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การกินอาหาร การหาคู่ การเลือกคู่ผสมพันธุ์ การเลี้ยงลูก การต่อสู้ หรืออื่นๆ ที่แปลก น่าประทับใจ หรือน่าสนใจ

กับ 1.2 ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ "ภาพ Landscape" คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ ฯลฯ "ภาพ Macro" คือ ภาพธรรมชาติ ในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึง รายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ ฯลฯ

2.ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา แบ่งเป็น 2.1 ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่ง ประเภทย่อย) กับ 2.2 ภาพประเภท ป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย) หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ "พฤติกรรมสัตว์ป่า" เพิ่มเติม โดยการตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คณะกรรมการ โดยรางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภท "สัตว์ป่า" จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และประเภท "ป่าไม้" จะได้รับ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งระดับบุคคลทั่วไปและระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จะได้โล่รางวัล เงินรางวัล และสิทธิท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก รวมมูลค่ากว่า 600,000 บาท

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสัตว์ป่าและความงดงามสมบูรณ์ของระบบนิเวศ พร้อมสื่อแนวคิดและความหมายของคำว่า "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" โดยต้องเป็นผลงานที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล ความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-31 ส.ค. 2562 โดยส่งได้ทางเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com หรือทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-8586378 หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนุรักษ์ สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5796666 ต่อ 1641-2 ในวันและเวลาราชการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ