'ตลาดหลักทรัพย์ฯ'จับมือ'ม.มหิดล'จัดงาน'SETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย'ครั้งที่22

ข่าวทั่วไป 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

น.ส.นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กล่าวถึงการจัดประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติ ทั้งการส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการบริหาร การเงิน รวมถึงความสามารถทางกีฬาและดนตรี

ซึ่งโครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย จัดมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 22 เป็นเวที ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถเพื่อก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market "Work" for Everyone" โดยการประกวดรายการนี้มีเอกลักษณ์สำคัญคือ "เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าและการขับร้อง" สำหรับในปี 2562 นี้มุ่งขยายฐานเยาวชนในภูมิภาค ผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิจิทัลให้เข้าร่วม

ขณะที่ นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ดนตรีเป็นเรื่องของจิตใจ ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กับร่างกาย โดยเยาวชนดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประสบการณ์ ซึ่งเปรียบเสมือนบทเรียนที่สำคัญบทหนึ่งของชีวิตที่ช่วยให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะชนะหรือไม่ก็ตาม สำหรับการประกวดในปีนี้ มีความน่าสนใจคือจะเน้นให้ผู้เข้าชมการประกวดมีส่วนร่วมในการประกวดด้วย

โดยจะนำคะแนนขวัญใจมหาชน (Popular Vote) มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จะมีการเชิญนักเรียน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชราต่างๆ เข้าชมการประกวด เพื่อต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในยกระดับ คุณภาพชีวิตและสังคมของไทยให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กับเยาวชนกว่า 10,000 คน โดยมีหลายคนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านดนตรีทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อาทิ น.ส.พิจาริน วิริยะศักดากุล ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาขับร้องที่ University of Music and Performing Arts Vienna ประเทศออสเตรีย, นายนำภาค ศรีบัณฑิตมงคล ซึ่งปัจจุบันเป็นนักดนตรีประจำ วงออเคสตร้า สัญชาติจีน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย

รวมถึง นายเอกชัย เจียรกุล ที่ไปประสบความสำเร็จ ในหลายเวทีระดับโลก เป็นต้น จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่เปิดสอนในสาขาดนตรี ส่งตัวแทน ร่วมแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-1 ต.ค. 2562 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.music.mahidol.ac.th/set


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ