เปิดเวที'ข้าวโพดข้าวฟ่างฯครั้งที่39'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 00:00:56 น.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ข้าวโพดและข้าวฟ่าง เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สำคัญในระดับความมั่นคงทางด้านอาหาร ทำให้เกิดอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อเนื่องอีกมาก ซึ่งเป็นห่วงโซ่ของอุปสงค์และอุปทานด้านอาหาร เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 นำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำรายได้ให้ประเทศ ปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยสถานการณ์การผลิตในปี 2561/62 ที่ผ่านมา ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยมีประมาณ 5 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้มีมากถึง 8 ล้านตันหรือประมาณ 0.69 ล้านตันต่อเดือน ทำให้ต้องนำเข้าจาก ประเทศเพื่อนบ้านตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สำหรับข้าวฟ่างนั้นพื้นที่ปลูกนับวันจะลดน้อยลง ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวฟ่างของไทยประมาณ 110,000 ไร่ ผลผลิตรวม 37,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 321 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ข้าวโพดฝักสดนั้นไทยส่งออกเป็นลำดับต้นๆของโลก เช่น ข้าวโพดหวานมีผลผลิตรวม 0.52 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,200 กก.ต่อไร่ และข้าวโพดฝักอ่อนมีผลผลิตรวม 0.25 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,400 กก.ต่อไร่

การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะได้รับความรู้ เรื่องการพัฒนางานข้าวโพดและข้าวฟ่าง จากอดีตสู่อนาคตในมุมมองของข้าพเจ้า โดยนายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 การเสวนา เรื่องทิศทางและโอกาสของข้าวโพดและข้าวฟ่างสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ และการเสวนาเรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดศัตรูร้ายชนิดใหม่ในข้าวโพดของไทย รวมทั้งการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง กิจกรรมการศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผลิตข้าวโพดตลอดจนหาแนวทางพัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง