เปิดผลงาน 2 นักวิจัย ทุนลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 00:00:07 น.

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กำลังจะ กลับมาอีกครั้งในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น "พระบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ควบคู่ไปกับเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยหนึ่ง ในกิจกรรมสำคัญคือ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขึ้นโดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "จุดประกาย ความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเน้นย้ำประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤติโลก ซึ่งรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลอรีอัล นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงการ "ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" โดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จึงเป็นโครงการที่มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนานักวิจัยสตรีไทยสู่ระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 17 ปี

ภายใต้แนวคิดหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของสองนักวิจัย สตรีไทย ที่จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ เข้ามาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ ดร.วิรัลดา ภูตะคาม จากห้องปฏิบัติการวิจัยจีโนม ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ จากศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยสตรีไทย ผู้พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งสองท่านได้รับทุนวิจัยจาก โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์" (For Women in Science) ปีที่ 16 ประจำ ปี 2561

ดร.วิรัลดา ภูตะคาม เจ้าของ ผลงานวิจัยหัวข้อ "การศึกษากระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิ ของน้ำทะเลและการประเมินความหลากหลาย ทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้ำไทย เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน" กล่าวถึงงานวิจัยว่า "การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ ภูมิอากาศโลกโดยเฉพาะการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลนั้น ถือเป็นปัจจัยคุกคามที่ทำลายแนวปะการังหลายแห่งซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญทั้งทางธรรมชาติและทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ การศึกษากระบวนการตอบสนองของปะการังต่อการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปะการังในน่านน้ำไทย เพื่อการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างยั่งยืน จะช่วยทำนายโอกาสในการอยู่รอดของแนวปะการังไทยเมื่อสภาวะแวดล้อมเกิดการแปรปรวนในอนาคตได้ โดยล่าสุดได้ขยายการศึกษาปะการังเพิ่มเติม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona) ปะการัง หินสมอง (Platygyra) และ ปะการังผิวเกล็ดน้ำแข็ง (Montipora) รวมทั้งศึกษายีน ของปะการังเพิ่มเติม เพื่อตรวจหายีนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของน้ำทะเล และศึกษารายละเอียดเครื่องหมายโมเลกุล ที่จะสามารถนำมาช่วยทำนายลักษณะการทนร้อนของปะการังได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ด้าน ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ กับผลงานวิจัยหัวข้อ "การเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อ ประโยชน์ทางการรักษาผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง" กล่าวถึงผลงานตัวเองว่า "เกล็ดเลือด คือ ส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัว เมื่อมีบาดแผล ช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด ในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องได้รับเกล็ดเลือดเพื่อการรักษา ไขกระดูกรวมถึงผู้ป่วยที่สูญเสียเกล็ดเลือด จากการเสียเลือดจากการผ่าตัดและอุบัติเหตุ การวิจัยการเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อประโยชน์ทางการรักษาผู้ป่วยเกล็ดเลือดพร่อง จะ เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาสภาวะเลือดคงคลังของโรงพยาบาลรวมทั้งสภากาชาดไทยที่มี อยู่จำกัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของ ไข้เลือดออกหรือช่วงเทศกาลที่มีการเดินทาง ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ"

หลังได้รับทุนวิจัยจาก โครงการ ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย "เพื่อสตรี ในงานวิทยาศาสตร์ (For Women in Science) ปีที่ 16 ดร.จันทร์เจ้า สามารถกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่เหนี่ยวนำมาจากเซลล์ผิวหนังให้กลายเป็นสเต็มเซลล์เม็ดเลือดได้ และ กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาหาวิธีกระตุ้น ให้สเต็มเซลล์เม็ดเลือดให้เจริญไปเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่ผลิตเกล็ดเลือด (เซลล์เมกะคารีโอไซท์) และเกล็ดเลือดจำนวนมากต่อไป โดยการผลิตเกล็ดเลือดจากสเต็มเซลล์ชนิดเหนี่ยวนำนี้ ถ้าประสบความสำเร็จจะช่วยให้การผลิตเกล็ดเลือดปริมาณมากในอนาคตมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันนักวิจัยสตรีทั้งสองท่าน ยังคงเดินหน้าทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ เป้าหมายสูงสุดในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศผ่านผลงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ยั่งยืนมากที่สุด

นางอินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวสรุปว่า "ด้วยความเชื่อของ มร.ยูชีน ชูแลร์ นักวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้ง ลอรีอัล ที่ว่าการค้นคว้าวิจัยจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลอรีอัล มุ่งให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และงานวิจัยเสมอมา เรารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสตรีหญิงในประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 17 ปี โดย ลอรีอัล เชื่อว่า ผลงานวิจัยของนักวิจัยสตรีทั้ง 2 ท่านจะสามารถต่อยอดพัฒนาประเทศ ตอกย้ำความตั้งใจของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวิกฤติโลก ตอบโจทย์แนวคิดหลัก จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย เทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม"

บรรยายใต้ภาพ
อินเนส คาลไดรา
ดร.จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ วิจัยการเพิ่มอัตราการผลิตเกล็ดเลือดจากเซลล์ต้นกำเนิด
ดร.วิรัลดา ภูตะคาม ศึกษาความหลากหลาย ทางพันธุกรรมปะการังในน่านน้ำไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง