คอลัมน์โซไซตี้: 'SACICT จิตอาสา' แบ่งปันโอกาสและความสุขให้สังคมไทย

ข่าวบันเทิง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดโครงการ "SACICT จิตอาสา" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 เฉลิมพระเกียรติและแสดง ความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยผสานพลังครูฯ และทายาทฯ แบ่งปันความรู้งานหัตถศิลป์แก่กลุ่มเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และคนชายขอบ สร้างอาชีพและรายได้ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้สังคมไทย

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้จัดกิจกรรม 10 กิจกรรม ภายใต้ชื่อโครงการ "SACICT จิตอาสา" โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริในด้าน "จิตอาสา" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและผู้อื่น รวมทั้งการสืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ SACICT ในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย ภายใต้กลยุทธ์ "หัตถศิลป์ของชีวิตปัจจุบัน" กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของชาว SACICT รวมทั้งบุคลากรผู้สร้างสรรค์ผลงานงานศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่ SACICT เชิดชู ในการถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่สังคมไทย แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ "SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ"และ "SACICT จิตอาสา นำพาความสุข"

"SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ" เพื่อการสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนชายขอบ ผู้พิการ และกลุ่มประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 8 ครั้งใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงราย, กลุ่มชุมชนบ้านคำข่า จ.สกลนคร, ชุมชนหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี, ชมรมคนพิการทางสติปัญญา จ.สุพรรณบุรี, วัดศรีจันทร์ ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ, กลุ่มชาวเขาแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, กลุ่มบ้านทอนอามาน จ.นราธิวาส และกลุ่มชุมชนผ้าศรียะลาบาติก จ.ยะลา เพื่อให้เกิดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมที่ยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความเท่าเทียม ในสังคม ลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มผู้ที่ ขาดโอกาสทางสังคม เช่น คนชายขอบ กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม รวมทั้ง ยังเป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างให้เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ส่วนกิจกรรม "SACICT จิตอาสา นำพาความสุข" เปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคมรู้จักการนำงานศิลปหัตถกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต สร้างความสุข ฝึกสมาธิ และช่วยบำบัดความเครียดแก่กลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเยียวยา ที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง จ.ปทุมธานี และมูลนิธิออทิสติกไทย ตอกย้ำให้สังคมไทยเห็นในคุณค่าทางจิตใจของงานศิลปหัตถกรรมสามารถช่วยลดปัญหาสังคม บำบัดเยียวยา และสร้างความสุขให้กับผู้คนในยุคปัจจุบัน เกิดการ สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษไม่ให้ สูญหาย ทำให้เกิดพัฒนางานหัตถศิลป์ที่ครอบคลุม ในหลายมิติอย่างรอบด้าน ทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประชาชนคนไทย

ทุกรอยยิ้มจากผู้ร่วมโครงการนอกจากจะ ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ไปต่อยอดในมิติของตนเองแล้ว ยังสร้างความสุข สนุกสนาน เพลินใจ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

บรรยายใต้ภาพ

อัมพวัน พิชาลัย ผอ.ศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ในกิจกรรม SACICT จิตอาสา

รวมพลังชาว SACICT ครูและทายาทฯของ SACICT รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ถ่ายทอดและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่สังคมไทย ในกิจกรรม "SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ" ในภูมิภาคต่าง ๆ

กิจกรรม "SACICT จิตอาสา นำพาความสุข" ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มที่มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง จ.ปทุมธานี และมูลนิธิ ออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ