สคช.เปิดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 00:00:55 น.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สคช. ได้มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ" ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบอาชีพโดยตรง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในสาขาอาชีพ และองค์กรรับรองในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รูปแบบในการพัฒนาและจัดทำกลไก เพื่อการรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่ง สคช.จะนำเสียงสะท้อนที่หลากหลาย ที่ถือเป็นข้อเสนอแนะที่สำคัญมา บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรมและกระบวนการประเมินที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพและสร้างโอกาสให้กับกำลังคนในสาขาต่างๆต่อไป

โดยจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า กำลังคนวัยทำงานที่สำรวจ เมื่อปี 2560 มีจำนวน 38,099,000 คน เป็น ลูกจ้างในสถานประกอบการ พบว่าลูกจ้างที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ำกว่าประมาณ 17,307,000 คน ซึ่งทักษะความสามารถในการทำงานเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากความสนใจ โดยศึกษาจากบุคคล แหล่งความรู้อื่นๆ ฝึกฝนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ดังนั้นการรับรองบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยกระบวนการเทียบโอนที่มี เพื่อบ่งบอกถึงการมีสมรรถนะ อาทิ ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม ตัวอย่างผลงาน เอกสารบันทึก เป็นต้น จึงเป็นการเปิดโอกาสในการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเอง ตอบโจทย์ นักศึกษา คนทำงาน ผู้ประกอบการ ทำให้รับทราบถึงทักษะของบุคลากร และเติมเต็ม ศักยภาพได้ตรงตามความต้องการขององค์กร เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

บรรยายใต้ภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาระบบรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ" ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อการรับรองสมรรถนะที่มีด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ