ขนส่งฯ รับสมัครผู้สนใจ เปิด รร.สอนขับรถเอกชน

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 00:00:48 น.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อม เปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนสอน ขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 275 แห่ง กระจายตั้ง อยู่ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยยังมีจังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนสอนขับรถ จำนวน 11 จังหวัด รวมถึงในบางจังหวัดซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบขนาดใหญ่ ทำให้โรงเรียนสอนขับรถที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง กรมการขนส่งทางบก จึงเชิญชวนให้ผู้สนใจและมีความพร้อมยื่นคำขอรับการ คัดเลือกเป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถในเขตท้องที่ จังหวัด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมจำนวน 82 แห่ง ใน 44 จังหวัด โดยผู้สนใจ สามารถยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้ได้รับสิทธิขอรับรองโรงเรียนสอนขับรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด ที่รับผิดชอบท้องที่นั้นได้ตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 31 ตุลาคม 2562

"ผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิ จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ต้องดำเนินการ จัดอาคารสถานที่ ต้องมีขนาดเหมาะสม กับการรับรอง แยกเป็นสัดส่วน มีสภาพเหมาะสมแก่การเรียนการสอน สนามฝึกหัดขับรถตามแบบแปลนแผนผังมาตรฐาน ที่กรมการขนส่ง ทางบกกำหนด รถที่ใช้ในการเรียนการสอน มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมกำกับดูแลการเรียนการสอน และการทดสอบ อาทิ เครื่องอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถใช้งานกับระบบงานโรงเรียนสอนขับรถอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) กำหนดหลักสูตร การสอน การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้ฝึกสอนขับรถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนขับรถ จากกรมการขนส่งทางบก และต้องเปิดทำการเรียนการสอนให้ได้ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากกรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ และตรวจสอบ ท้องที่ จังหวัดที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถได้ที่เว็บไซต์ https://www. dlt.go.th/site/ltsb/m-news/5090/view.php?_did=19966 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการขนส่งทางบก โทร.02-2718622-3 "

ข่าวที่เกี่ยวข้อง