พัฒนาโครงการแก้มลิงในพระราชดำริ

ข่าวบันเทิง 5 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมชลประทานพัฒนาโครงการแก้มลิงและพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โครงการแก้มลิงและการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโครงการในพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียนนายร้อย จปร. และการประปานครนายก นอกจากนี้ ยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรในพื้นที่ประมาณ 2,700 ไร่ ได้ใช้เพาะปลูกทั้งในฤดูฝน ฤดูแล้ง และน้ำใช้เพื่อการบริโภค รวมทั้งเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุม

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติม อาทิ อาคารระบายน้ำและสระเก็บน้ำจุดต่างๆ ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำต่างที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งได้พัฒนาระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-คลองโบด ซึ่งมีความจุ 8.36 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ของอ่างเก็บน้ำคลองโบด ตลอดจนช่วยสนับสนุนความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นของอ่างเก็บน้ำคลองโบดในช่วงฤดูแล้ง ในอนาคตกรมชลประทานมีแผนปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำเข้าแก้มลิง ป้องกัน การกัดเซาะพังทลายของลาด Slope และเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองงาน มีความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร้อยละ 15


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว