สศก.จับมือธ.ก.ส.เชื่อมโยงข้อมูล ช่วยเกษตรกรรอบรู้เศรษฐกิจ-ไอที

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 00:00:04 น.

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง สศก.และ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ เพื่อผลักดันความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล การประมาณการ GDP ภาคเกษตร และการสำรวจข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลอื่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางการเกษตรและการบริการแก่เกษตรกรและประชาชน ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มอายุสูงขึ้นเนื่องจากคนรุ่นใหม่สนใจกิจกรรมทางการเกษตรน้อยลง การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของเกษตรกรสูงวัยเพื่อทดแทนแรงงานภาคการเกษตรในอนาคต ซึ่ง สศก. มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้ผู้มีอาชีพเกษตรกร โดยนำความรู้ด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการ และยกระดับชีวิตของเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในเวทีสากล ขณะที่ ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญกับการนำผลการวิจัยและข้อมูลสารสนเทศมาเป็นแนวทางดำเนินงานเช่นกัน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักการ "วิจัยนำการพัฒนา" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การลงนามร่วมกันครั้งนี้ มีส่วนสำคัญให้เกษตรกร สถาบันเกษตร ตลอดจนชุมชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรปรับตัว และเพิ่มโอกาสแข่งขันการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตร ในส่วนขอรับการให้บริการข้อมูล เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ขอรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรจาก สศก. ได้ที่ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร โทร. 0-2561-2870 และขอรับข้อมูลการให้บริการจาก ธ.ก.ส. ได้ที่ Call Center 0-2555-0555 และศูนย์บริการลูกค้า 1593

ข่าวที่เกี่ยวข้อง