คอลัมน์โซไซตี้: 54 ปี ศูนย์ดวงตา มาตรฐานบริการครบวงจร

ข่าวบันเทิง 7 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นศูนย์กลางการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาดวงตา บริจาค เพื่อนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ป่วย กระจกตาพิการ โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้ถึงแก่กรรมเป็น คู่แรก และนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ 2 ราย จึงมีมติให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันศูนย์ดวงตา เพื่อระลึกถึงคุณความดี ของผู้บริจาคดวงตา

โดย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2562 เนื่องในวันศูนย์ดวงตา และเนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบรอบ 54 ปี โดยมีทายาทของผู้อุทิศดวงตาที่ถึง แก่กรรมและได้นำดวงตาไปใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนกิจการของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธี ถือเป็นโอกาสดีที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น ในการบริจาคดวงตา

ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ยังคง ผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินโครงการ "ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี" เพื่อให้สามารถจัดหาดวงตาบริจาคนำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรและบุคลากรหน่วยงาน เครือข่าย ให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนงานจัดหาและบริการดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมในการจัดเตรียมกระจกตา (แยกชั้นกระจกตา) ได้ตามมาตรฐานสากล โดยสถิติตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 1,286,985 ราย ผู้ป่วยได้รับการ ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว 13,970 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอีก 13,120 ราย"

ขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถาม เพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-2564039-40 (ในวัน- เวลาราชการ) หรือบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.eyebankthai.com ในกรณีที่ผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตแล้ว ญาติสามารถแจ้งจัดเก็บดวงตาได้ที่โทรศัพท์ 08-19025938 และ 08-18364927 ตลอด 24 ชั่วโมง

บรรยายใต้ภาพ

พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประธานฝ่ายสงฆ์

ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ผู้บริหารกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคดวงตาที่ล่วงลับไปแล้ว ประจำปี 2562

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับโล่ขอบคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการของศูนย์ ดวงตาสภากาชาดไทย และผู้แทน โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ได้รับรางวัลผลงานการรณรงค์จัดหา ดวงตาบริจาคและทำผ่าตัด เปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วย ประจำปี 2562

ประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาในงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ