พด.เร่งขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เน้นแก้ปัญหาตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 11 กันยายน 2562 00:00:00 น.

จากปัญหาการใช้ที่ดินโดยขาดการบริหารจัดการอย่างถูกต้องของเกษตรกรประกอบกับการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งผลให้สภาพของดินเกิดการเสื่อมโทรม เป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดิน ในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านข้อมูลดิน การใช้ที่ดิน การจัดการดิน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและสาธิตให้เกษตรกรรับรู้ เข้าใจ และเรียนรู้จนสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินในพื้นที่ทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม

แผนการใช้ที่ดินของประเทศ แผนการใช้ที่ดินจังหวัด และแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล จึงเป็นกลไกสำคัญการขับเคลื่อนบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินทางด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและชุมชน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ข้อมูลลักษณะของดิน สภาพการใช้ที่ดิน ความเหมาะสมของดินกับพืชเศรษฐกิจ สภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำ ประกอบการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Rural Appraisal (PRA) โดยนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหมอดินอาสา ผู้นำชุมชน ราษฎรและเกษตรกร ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ที่ดินในชุมชน

การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ที่ดินของตำบล การโซนนิ่งพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่กับชนิดพืชหรือประเภทการเกษตรกรรม การจัดการพืชผล เสนอให้กับชุมชน รับทราบ เพื่อสะท้อนปัญหาหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึง ความต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือ เน้นการมีส่วนร่วมให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อผ่านการเห็นชอบร่วมกัน กรมพัฒนา ที่ดินวิเคราะห์และสังเคราะห์จัดทำเป็นแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานโครงการ สนับสนุนงบประมาณพัฒนาตำบล

กรมพัฒนาที่ดินมีแผนดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ในปี 2561-2565 โดยปี 2562 ดำเนินการ 77 จังหวัด 77 ตำบล ใช้เป็นต้นแบบการทำงานให้กับตำบลอื่นๆต่อไป ทั้งนี้ 77 ตำบล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ และเริ่มใช้ขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2563

จากการทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาการใช้ที่ดินในพื้นที่อย่างละเอียด และได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรมากขึ้น การที่เกษตรกรได้สะท้อนปัญหาของตัวเองและชุมชน เป็นการช่วยคิด ช่วยกันทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้การทำงานของกรมพัฒนาที่ดินสามารถตอบสนอง ความต้องการของเกษตรกร และแก้ปัญหาได้ทันเวลา การทำงานรูปแบบนี้เชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรของตำบล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพในที่สุด

บรรยายใต้ภาพ
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง