มสด.จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย AUCC และ AJCC

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 00:00:20 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ร่วมกับภาค เครือข่าย 37 มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8 th  Asia Undergraduate Conference on Computing: AUC2) และการประชุมวิชาการร่วมภูมิภาคเอเชียด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 (The 1 st  Asia Joint Conference on Computing: AJC2) ในระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มสด. เพื่อเป็นเวทีนำเสนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี (AUC2) และสำหรับ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (AJC2) ในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบันเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน-30 ตุลาคม 2562 โดยสามารถส่งบทความ สำหรับงาน AUC2 ได้ทางเว็บไซต์ http://aucc2020.dusit.ac.th และส่งบทความสำหรับงาน AJC2 ได้ทางเว็บไซต์ http://ajcc-conf.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง