สศอ. สานพลังแบงก์ ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SMEs Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SMEs เข้าถึงเงินทุน

ข่าวบันเทิง 16 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ ร่วมในพิธีเปิดงาน สศอ. OIE Forum 2019 นำโดย พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ,พงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank), สุชาติ ไตรแสงรุจิ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่าง สศอ., SMEs Bank และ EXIM Bank พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานเปิดงาน สศอ. OIE Forum 2019

พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน ประจำปี สศอ. OIE Forum 2019 และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลง (MOU) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) สนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็ว โดยเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลางที่เชื่อมโยงการทำงานของ หน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรม ไว้ด้วยกันในลักษณะของฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ที่ช่วยตอบโจทย์และตรงใจ SMEs กลุ่ม เป้าหมายมากขึ้น โดยภายในงานมี สุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม, ภานุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม, พรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, พงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank), ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเร่งขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ ภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงภาคประชาชน โดยมี 5 แนวทางสำคัญคือ 1.การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curve) เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศ ต่อยอดนโยบายในส่วนที่มีการดำเนินการไปแล้ว สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับการ ลงทุนจากประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จีนและญี่ปุ่น 2.การยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ให้เติบโตและเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ ที่ตอบโจทย์วิถีไทย สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเตรียมยกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้ประกอบการ 6,400 ราย คาดว่า จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจถึงกว่า 1,050 ล้านบาท และจากการลงนามบันทึก ข้อตกลงข้างต้น ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพการ แข่งขันของตนเอง 3.การพัฒนาอุตสาหกรรม เชิงพื้นที่ (Special Economic Zone & Area-based Development) เพื่อยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพื้นที่และกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคโดยการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ชูโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเกษตร (Agricultural-driven) เชื่อมโยงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม 4.การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environment) โดยมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการผ่านโครงการ Factory 4.0 การเป็นอุตสาหกรรม สีเขียว (Green Industry) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พัฒนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่ มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และ 5.การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู่ Smart Government โดยเร่งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริการและปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช่น ระบบการยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์ระบบการชำระค่าบริการออนไลน์ Eco Sticker รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลและโครงข่ายการให้บริการในด้านต่างๆ ของ กระทรวง โดยใช้ดิจิทัล หรือระบบ i-Industry ซึ่งการปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายใน ปีนี้"

ด้าน ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ภายในงาน OIE Forum 2019 นี้ จะเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับสถาบันทางการเงิน ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ส่งผล ให้มีการให้บริการแหล่งเงินกู้ที่เชื่อมโยงกับ นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและสามารถใช้ข้อมูลจาก Big Data ในการดำเนิน นโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ