คอลัมน์ทั่วทิศถิ่น ส.ป.ก.: ผลสำเร็จกลุ่มโคขุนหนองแหน ตัวอย่างใช้ระบบแปลงใหญ่ในที่ส.ป.ก.

ข่าวทั่วไป Monday September 16, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในปี 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้จังหวัดยโสธรพื้นที่กว่า 55,000 ไร่ เป็นพื้นที่ ส.ป.ก. โดยอำเภอกุดชุมมีพื้นที่อยู่ในเขต ส.ป.ก.ประมาณ 30,000 กว่าไร่ จึงจัดให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมเรื่องของการตลาด สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เกษตรกร

นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเหมาะสมของการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ ส.ป.ก.อำเภอกุดชุม พบว่ามีความเหมาะสมในการทำปศุสัตว์ อีกทั้งเกษตรกรก็มีความสนใจที่จะเลี้ยงโคขุน ส.ป.ก.จึงส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคขุนคุณภาพและแปรรูปเป็นเนื้อโคเกรดพรีเมียม ป้อนสู่ตลาด โดยเริ่มต้นจากจัดให้เกษตรกรไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ส.ป.ก. ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการแปลงใหญ่ สำหรับแนวทางในการส่งเสริม ส.ป.ก.ได้เข้าไป ช่วยในด้านการให้คำแนะนำ การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ และส่งเสริมด้านการตลาดที่มั่นคง เพื่อให้การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ อีกทั้ง ยังได้บูรณาการร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อพัฒนากลุ่มด้วยการจัดตั้งโรงงานแปรรูปขนาดเล็กเพื่อชำแหละ ตัดแต่งเนื้อ จัดเกรดสินค้าพรีเมียม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนในพื้นที่จัดสรรของ ส.ป.ก.อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร มีอาชีพที่มั่นคงและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นางบุญญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์ ผจก.กลุ่มโคขุนหนองแหน เปิดเผยว่า เกษตรกรในพื้นที่จัดสรรของ ส.ป.ก.ทำการเกษตรที่หลากหลาย ทั้ง ทำไร่ ทำนาและเลี้ยงโค แต่การเลี้ยงโคของเกษตรกรก่อนหน้านี้ จะเลี้ยงโคแบบปล่อยทุ่ง ให้กินหญ้าตามท้องไร่ท้องนา กว่าโคจะโตสมบูรณ์และจำหน่ายได้ต้องใช้เวลานาน และที่สำคัญมักถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า กดราคาต่ำ จนกระทั่ง ส.ป.ก. ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ มีการบริหารจัดการในการเลี้ยงที่ได้มาตรฐานสากล และเลี้ยงแบบถูกต้องตามหลักการ มีการตลาดที่ชัดเจน โดยเน้นเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในด้านของการทำอาหารข้น (อาหารผสมที่มี ความเข้มข้นทางโภชนาการสูง) หรือการปลูกพันธุ์หญ้าที่มี คุณภาพดี ทำให้การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดเนื้อโคเกรดพรีเมียม โดยมีการเชื่อมโยงตลาดกับสหกรณ์โคเนื้อโพนยางคำ จำกัด สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้จังหวัดพระเยา และ บริษัท พนมบรีฟไทยแลนด์ สำหรับในส่วนของจังหวัดยโสธร ก็มีการเชื่อมโยงกับร้านค้าในจังหวัดและจัดงานเทศกาลโคขุนหนองแหนเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดยโสธรได้รู้จักว่าเรามีโคขุนคุณภาพดี ที่ผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่ และมีเนื้อโควางจำหน่ายในร้านอาหารชั้นนำของจังหวัดยโสธร ซึ่งผู้บริโภคให้การตอบรับดีมาก ส่งผลให้ในปัจจุบัน เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในโครงการเลี้ยงโคขุนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จึงอยากขอบคุณ ส.ป.ก.ที่มอบพื้นที่ทำกินและยังเข้ามาส่งเสริมอาชีพที่มั่นคง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและเศรษฐกิจในพื้นที่

บรรยายใต้ภาพ

บุญญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์แ

วิริยะ แก้วคง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ