รัฐบาลจัดเก็บรายได้ทะลุเป้า11เดือนดึงเงินเข้ารัฐกว่า2.33ล้านล้าน

ข่าวเศรษฐกิจ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- สิงหาคม 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 2,332,840 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท หรือ 2.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณจำนวน 51,916 ล้านบาท หรือ 2.3% เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่น กรมสรรพากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่า ประมาณการ 44,043 ล้านบาท 36,016 ล้านบาท 14,655 ล้านบาท และ 8,016 ล้านบาท หรือ 32.2% 2.1% 9.6% และ 8.7% ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ กับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 22,480 ล้านบาท หรือ 1.0% การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ 6.6% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร (Premium) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่าการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายลวรณกล่าวว่า ขณะที่ในส่วนของฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-สิงหาคม 2562) รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังจำนวนทั้งสิ้น 2,309,857 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 2,754,463 ล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 348,978 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 512,274 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2562 รัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50 %(กิจการฯ) นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 5,486 ล้านบาทส่งผลให้ในช่วง 11 เดือน ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561-สิงหาคม 2562) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ จำนวน 167,163 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจำนวน 14,656 ล้านบาท หรือสูงกว่า 10%

สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายนั้น เนื่องมาจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ มากขึ้น

บรรยายใต้ภาพ

ลวรณ แสงสนิท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ