ส.ป.ก.คว้า3รางวัลเลิศรัฐระดับดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 00:00:51 น.

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับรางวัลเลิศรัฐ (PSE Awards) สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2562 ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี 3 รางวัล ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับรางวัลดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานรัฐที่พัฒนาองค์กรต่อเนื่อง  และมีผลปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งสู่การเป็นองค์กรเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยว่า รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศแบ่งเป็น 3 สาขาได้แก่ 1. บริการภาครัฐ 2.คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 3.การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส.ป.ก.ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) "ระดับดี" 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจ.ยโสธร ส.ป.ก. ให้ความสำคัญกับการพัฒนา "คน" สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะทำเกษตรอินทรีย์ และจัดการระบบรับรองมาตรฐานอินทรีย์แบบ PGS ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นการทำนาอินทรีย์ 50 ราย พื้นที่รวม 1,500 ไร่ มีเกษตรกรผ่านการรับรอง 21 ราย เมื่อปรับเปลี่ยนมาทำนาอินทรีย์เข้าสู่ปีที่ 3 เกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้นเฉลี่ย 430 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิมเฉลี่ย 350 กิโลกรัม/ไร่

2.โครงการจัดที่ดินทำกินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจ.กาฬสินธุ์ เกิดจากปัญหาถือครองและที่ดินของเกษตรกร รายย่อยหลุดมือไปอยู่กับนายทุน ในปี 2557 ส.ป.ก.จึงมีนโยบายให้ตรวจสอบที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่ใช้ที่ดินผิดปกติ โดยนำเทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีแผนที่ที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือตรวจสอบในต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ และตรวจยึดพื้นที่ได้ 855 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา และจัดที่ดินให้กลุ่มเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินในจ.กาฬสินธุ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงแม่เผด มีเกษตรกร 76 รายได้รับรายละ 2.5 ไร่ ส.ป.ก.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดี

3.โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวจ.นครราชสีมา ส.ป.ก.ตั้งขึ้น เพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้เกษตรกรยากจนและผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเป็นระบบ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกร บนหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรผลิตสินค้าตามหลักการตลาดนำการผลิต โดยเฉพาะตลาดสินค้าปลอดสารพิษ รวมถึงตลาดสินค้าอินทรีย์ สร้างรายได้ 71,270 บาท/ครัวเรือน/ปี ส่งผล ให้ปัจจุบัน พื้นที่นิคมฯได้รับการฟื้นฟูระบบนิเวศทั้ง ป่า ดิน และน้ำ อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

พันจ่าเอกประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการทั้ง 3 ที่ได้รับรางวัลนั้นมาจากประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงพื้นที่ อาศัยเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนา โดยส.ป.ก.ทำหน้าที่สนับสนุนวางแผนงานที่ดีสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ชุมชน จนเกษตรกรยืนได้ด้วยตนเอง บางโครงการใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 10 ปี แสดงถึงความตั้งใจทำงานจนได้รับคัดเลือก ให้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่ง ส.ป.ก. จะนำโมเดลจากโครงการทั้ง 3 ไปปรับใช้แต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง