สภาเกษตรฯจับมือทนายแผ่นดิน ร่วมเสริมความเป็นธรรมให้เกษตรกร

ข่าวทั่วไป 20 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" กับสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด โดยนางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานและกล่าวว่า อัยการคือทนายแผ่นดิน เกษตรกรเป็นประชาชนฐานรากของสังคมไทย เวลาเกษตรกรมีคดีความส่วนใหญ่จะแพ้คดี เพราะไม่มีทนายที่ดีมาสู้คดีให้ หากว่าเกษตรกรได้ทนายแผ่นดินมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง เกษตรกรเองก็มีที่พึ่งที่ปรึกษา การบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เกษตรกรทั่วประเทศทุกคนจะได้ทราบว่าทนายแผ่นดินพร้อมเป็นที่พึ่งให้เกษตรกรในเรื่องคดีและการพัฒนาอาชีพพร้อมกันไปด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เห็นความสำคัญและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายยาเสพติดให้โทษ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ถูก ต้องด้านการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้าและ ส่งออก จึงเห็นสมควรขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นระบบ เพื่อร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ในการสร้างโอกาส ที่ดีทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมการเพาะปลูก และป้องกันรักษาโรคโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านที่ถูกกฎหมาย และยังป้องกันการทำความผิดตามกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายหรือเป้าหมายถูกนำไปเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์หรือการหลอกลวงด้านต่างๆ จึงนำมาซึ่งการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" ดังกล่าวขึ้น

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด กล่าวเพิ่มเติมว่า เราทราบดีว่าทุกข์ของเกษตรกรคือทุกข์ร้อนของแผ่นดิน สำนักงานคดียาเสพติดภาคภูมิใจที่ร่วมทำงานกับสำนักงานสภาเกษตรกรฯ โดยที่เราจะร่วมทำงานจากจุดเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องพืชยาเสพติดที่พัฒนาให้เป็นยาให้เป็นพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร ขณะเดียวกันจะร่วมทำเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนของเกษตรกรด้านอื่น ต่อไปด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ