มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบเงินกว่า 14 ล้านบาท สนับสนุน 9 องค์กรสาธารณกุศล

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 00:00:42 น.

มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 แก่ สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล 9 แห่ง เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อม ที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศอย่างยั่งยืน

โดยมี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิ โตโยต้าประเทศไทย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเกียรติ และสักขีพยานในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอกูระ เพรสทีจ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรสาธารณกุศล ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการมอบทุนสนับสนุน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล รวมถึงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ เพื่อนบ้าน 2.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 3.ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ 10 โครงการ จาก 9 องค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 14.72 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 1.มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง (2.5 ล้านบาท) 2. มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (3.34 ล้านบาท) 3.มหาวิทยาลัย บูรพา (0.88 ล้านบาท) 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (1 ล้านบาท) 5.มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (1 ล้านบาท) 6.มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (1.5 ล้านบาท) 7.สภาการพยาบาล (2 ล้านบาท) 8.มูลนิธิพล.ต.อ.เภา สารสิน (1.5 ล้านบาท) และ 9.มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (1 ล้านบาท)

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา จะเป็นตัวช่วยการเพิ่มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา การเรียนด้วยตำราอย่างเดียว อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ผมจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกคน รวมถึงนักเรียนทุนในวันนี้ การรับมือการเปลี่ยนแปลง กฎกติกาทางสังคมที่เปลี่ยนไป แต่หน้าที่ของนักเรียนทุกคนต้องไม่เปลี่ยน ต้องรู้จักตัวเอง รู้หน้าที่ที่พึงปฏิบัติในวัยเรียน เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์ในวันข้างหน้า

"สุดท้ายนี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จะยังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมที่ตอบรับ กับปัญหาสังคมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ผมขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้ ทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญ และพร้อมที่จะช่วยกันสร้างสังคมของเราให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง