คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: บ้านปูใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวเศรษฐกิจ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส- สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บ้านปู เล็งเห็นถึงความสำคัญของความ อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความสำคัญของความ หลากหลายทางชีวภาพ จึงมุ่งศึกษาและพัฒนาแผนการ ดำเนินงานควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้ประกาศนโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Policy) ในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้วางแผนการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ตามแนวคิดขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) ผ่าน 4 แนวทาง คือ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Avoidance) ลดผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีมาตรการที่ชัดเจน (Minimization) ฟื้นฟูโดยการ ปลูกต้นไม้หรือพืชท้องถิ่นรายปี (Rehabilitation) และปลูกต้นไม้นอกพื้นที่โครงการ เพื่อชดเชยผลกระทบ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Offset)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ