เปิดตัวระบบ 'SACICT Archive' ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ในอาเซียน

ข่าวบันเทิง 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

SACICT พร้อมยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรม "Arts & Crafts Knowledge Centre" ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเปิดตัว "SACICT Archive" ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม เพื่อเชื่อมโยงการนำเสนอองค์ความรู้หลากรูปแบบ เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน ผลักดันไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจหัตถศิลป์ของอาเซียนในอนาคตเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มีภารกิจในการอนุรักษ์ สืบสาน และ ต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย พร้อมสร้างความยั่งยืนด้วยการสนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัยกับชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิด Today Life's Crafts ตลอดจนได้รับการต่อยอด เชิงพาณิชย์สู่ระดับสากล โดยในปี 2562 นี้ SACICT ไม่เพียงเดินหน้าตามกรอบภารกิจในการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรม ของไทย แต่ยังเสริมพลังขับเคลื่อนงานหัตถศิลป์ไทย สู่การต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาไทยในมิติสร้างสรรค์ ผ่านการส่งเสริมคุณค่าองค์ความรู้ให้ เป็นเครื่องมือของการสร้างความแข็งแกร่งแก่ งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างแท้จริง ด้วยการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมไทย หรือ SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre

"การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทย ของ SACICT คือการให้บริการองค์ความรู้ครบทุกรูปแบบ ผ่านการ สร้างประสบการณ์ตรงจาก หอนิทรรศการ ห้องสมุด และร้านค้าของ SACICT รวมทั้งประสบการณ์บนแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านระบบสืบค้นข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมในระบบดิจิทัล ดังนั้น SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre จึงถือเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมอันดับหนึ่งของไทย และในระดับภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงการนำเสนอองค์ความรู้หลากรูปแบบ ที่จะให้คนไทยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน ครอบคลุมการให้บริการด้านองค์ความรู้ แบบครบจบในหนึ่งเดียว ได้แก่ หอนิทรรศการ ผ่าน 6 หอนิทรรศการ ได้แก่ หอศิลปาชีพ หอเกียรติยศ หอสุพรรณ-พัสตร์ หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ หอนวัตศิลป์ และ หอโขน ถ่ายทอด เรื่องราวนับแต่จุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพในประเทศไทย พร้อมสัมผัสชิ้นงานอันล้ำค่าที่บรรจง คัดสรรรากจากภูมิปัญญา ผสานภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้ดำรงอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

SACICT Shop สินค้าหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่พร้อม จุดประกายพลังการสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก มาวางจำหน่ายในร้านของ SACICT เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ แรงบันดาลใจในการผลิตเชิงพาณิชย์ SACICT Library แหล่งสืบค้น ข้อมูลองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมไทยที่รวบรวมหนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และสื่อวีดิทัศน์ที่ SACICT เป็นผู้จัดทำ พร้อมหนังสืองานศิลปหัตถกรรมล้ำค่าทั้งในประเทศต่างประเทศ มากกว่า 1,000 เล่ม SACICT Archive ครั้งแรกในประเทศไทยกับการพัฒนารูปการศึกษาค้นคว้าข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมบนดิจิทัล แพลตฟอร์ม รวบรวมฐานข้อมูลของงานหัตถศิลป์และงานนวัตศิลป์ ที่ได้รับการสร้างสรรค์โดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมและนักออกแบบ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และชุมชนหัตถกรรม ที่มีคุณค่า ต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และอ้างอิงในเชิงประวัติศาสตร์ ตลอดจน สื่อหนังสือและสื่อวีดิทัศน์ที่ได้จัดทำเพื่อบริการองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมแก่สังคม ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้น ข้อมูลได้จากทุกมุมโลก ปัจจุบัน SACICT ให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า 600 ชิ้น โดยให้บริการข้อมูลและองค์ความรู้ใน 5 หมวดหมู่ด้วยกันคือ ครูและทายาทฯ หัตถศิลป์ไทย นวัตศิลป์ไทย ชุมชนหัตถกรรม/พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และสื่อสิ่งพิมพ์/วีดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมให้องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ในกระบวนการ และในชิ้นงานศิลป หัตถกรรม เป็นจุดเริ่มต้นของพลังสร้างสรรค์ให้งานศิลปหัตถกรรมไทย ได้รับการศึกษา การสร้างคุณค่าแก่ผลงานหัตถศิลป์ คุณค่าทางประวัติศาสตร์ งานออกแบบ งานด้านวิชาการ รวมไปถึงการคิดค้น นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ นับเป็นการนำ องค์ความรู้เข้าไปเสริมความแข็งแกร่งแก่งานศิลปหัตถกรรมไทย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ"

SACICT Archive เป็นการวางระบบและฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกในหลากหลายมิติ ทำให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถ เข้าถึงศิลปหัตถกรรมอย่างรอบด้าน สามารถนำ Data Analytic ไปต่อยอดในความต้องการของแต่ละภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถใช้งานระบบ SACICT Archive ที่สามารถใช้สืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกมุมโลก ผ่านเว็บไซต์ SACICT.or.th โดยจะปรากฏไอคอน SACICT Archive ให้คลิกเข้า สู่ระบบ หรือเข้าสืบค้นได้โดยตรงทาง archive.sacict.or.th และสามารถเข้ามาสร้าง ประสบการณ์ความประทับใจในงานหัตถศิลป์จากองค์ความรู้ของ SACICT Arts & Crafts Knowledge Centre ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.1289

บรรยายใต้ภาพ

ผู้บริหารพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมถ่ายภาพ

อัมพวัน พิชาลัย ผอ. SACICT

ดร.อนุชา ทีรคานนท์

เปิดตัวระบบ "SACICT Archive" ผ่าน Ipad โดยการยิงภาพขึ้นหน้าจอครูมืด ประสาท ทองอร่าม

บรรยากาศการพาชมห้องสมุดบรรณศิลปาคาร

บรรยากาศภายในงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ