คอลัมน์โซไซตี้: สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 21 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน "สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน" ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง บอลรูม โรงแรมนารายณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทยแก่สื่อมวลชน และนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทยกับสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนรุ่นใหม่และเป็นการขยายช่องทางการ ส่งข่าวสารไปยังสาธารณชนแบบบูรณาการเชิงรุก มากยิ่งขึ้น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกบูธ (marketplace) แนะนำภารกิจและแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสภากาชาดไทย จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานอาสากาชาด สำนักงานยุวกาชาด สถานเสาวภา โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาค อวัยวะ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

งานนี้ แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า "สภากาชาดไทยเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์การที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไป ข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคติทัศน์ ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และมีพันธกิจที่สำคัญ อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดงานในครั้งนี้ จึงถือเป็นวาระ อันดีที่คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยและ เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ได้มาพบปะกับสื่อมวลชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติต่างๆ ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย"

ด้าน กรองทอง เพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย กล่าวว่า "จาก ร.ศ.112 สู่ 126 ปี ทุกภารกิจของสภากาชาดไทยจะไม่สามารถ ขับเคลื่อนได้ หากขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน อาทิ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน ที่มีบทบาทสำคัญในการ กระจายข่าวสารของสภากาชาดไทยไปยังสาธารณชน ทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเลื่อมใสศรัทธา และให้ความรู้ อันเป็นประโยชน์ แก่ประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ