เขียนงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับตำราในหลักสูตรที่อ่านแบบบ้านๆ

ข่าวทั่วไป 22 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

"เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์" เขียนโดย "สิทธิ์ ธีรสรณ์" จำหน่ายราคา 200 บาท จัดได้ว่าเป็น เคล็ดลับของการเขียนรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ นำเสนอเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ไว้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ มีการยกตัวอย่างไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความชัดเจน ทั้งการใช้วลี การเลือกใช้คำ การลำดับคำ การใช้ตัวอักษรย่อไปจนถึงรูปแบบของชื่องานวิจัย การตั้งสมมุติฐาน ประเภทของสมมุติฐาน การวางกรอบแนวคิด และกรอบทฤษฎี การระบุตัวแปร โดยมีการยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีการอธิบายถึงระเบียบวิธีการวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย ตลอดจน การเก็บข้อมูลอีกด้วย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ