กรมชลฯเร่งพัฒนาสาขาลุ่มน้ำชีแก้ท่วม-แล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 00:00:51 น.

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำลำคันฉู จ.ชัยภูมิ ลุ่มน้ำ สาขาสำคัญของแม่น้ำชี เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม พื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศลาดชันสูง และปัญหาน้ำแล้งเพราะไม่มีแหล่งเก็บน้ำเพียงพอกับความต้องการ สำหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว เมื่อปี 2539 กรมสร้างอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ความจุ 42.6 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่ได้รับระโยชน์ 47,500 ไร่ และสร่างอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ความจุ 10 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,500 ไร่ บรรเทาปัญหาได้ระดับหนึ่ง แต่ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำของประชาชนในลุ่มน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ และอ.จัตุรัส ประมาณปีละ 260.5 ล้านลบ.ม. (ไม่รวมน้ำเพื่อการประมง ปศุสัตว์ และเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน) เป็นความต้องการน้ำ เพื่อการเกษตรถึง 244 ล้านลบ.ม. ปริมาณน้ำที่มีอยู่จึงไม่พอกับความต้องการ ต้องเร่งดำเนินโครงการพัฒนา แหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีตอนบน

ทั้งนี้ ในการพัฒนาลุ่มน้ำลำคันฉู กรมเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำของอ่างฯลำคันฉู โดยการสร้างฝายแบบพับได้บริเวณทางระบายน้ำล้น เพิ่มความจุเป็น 49.66 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 50,500 ไร่ และตัดยอดน้ำที่ไหลหลากได้เพิ่มขึ้นช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ยังปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานตั้งแต่ท้ายอ่างฯ ลำคันฉู ไปจนถึงบึงละหาน ระยะทาง 87 กิโลเมตรอีกดอย่างไรก็ตาม กรมวางแนวทางแก้ปัญหา โดยสร้างระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำ(ปตร.)ปากจาบ และก่อสร้างระบบส่งน้ำ ปตร.บ้านนา เพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำในลำคันฉู - บึงละหาน ซึ่งระบบส่งน้ำและปตร.ทั้ง 2แห่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 46,000 ไร่ และ 9,734 ไร่ ตามลำดับ

นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2564-2567 กรมชลประทานยังมีแผนเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้ลุ่มน้ำลำคันฉู ประกอบด้วย สร้างอ่างฯห้วยวังตาลาด ความจุ 18 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 9,000 ไร่ อ่างฯ ห้วยจอมแก้ว ความจุ 3.41 ล้านลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 4,000 ไร่ อ่างฯ วังม่วง ความจุ 5 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2,500 ไร่ รวมความจุน้ำที่เก็บเพิ่มได้ 26.41 ล้านลบ.ม. เปิดพื้นที่รับประโยชน์เพิ่ม 15,500 ไร่ นอกจากนี้ ยังเตรียมขุดลอกแก้มลิงบึงละหาน 6,000 ไร่ เพิ่มพื้นที่รับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านต้นน้ำและรอบบึงอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง