คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: 4โครงการของบีซีพีจีได้รับเลือก

ข่าวเศรษฐกิจ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ บัณฑิต สะเพียรชัย

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ได้สมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town 77 2.โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 3.โครงการ Sun Share Smart Green Energy Community 4.โครงการลมลิกอร์ ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะทำให้การบริหารจัดการพลังงานสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และนโยบายของรัฐ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติสูงสุดในด้านต่างๆ ทั้งการปฏิรูปด้านไฟฟ้า การสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานมาใช้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ