สวก.จับมือกษ.มอบทุน

ข่าวทั่วไป 24 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วิจัย-พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตรกล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ประชุมหารือ ร่วมกับนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (สวก.) เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ของสวก.ประจำปี 2563 ให้ กรมส่งเสริมการเกษตรรับทราบ โดยผอ.สวก.ให้ข้อมูลและนำเสนอทุนวิจัย ประเภทต่างๆ พร้อมเชิญชวนข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร และ Smart Farmer ผู้สนใจ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรม มีทั้งทุนรายบุคคล และประเภททีม เพื่อนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่

สำหรับประเภททุนที่สวก.สนับสนุน ประกอบด้วย 1.ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงขึ้นครองราชย์ 70 ปี 15 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน- 31 ตุลาคม 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุไม่เกิน 45 ปี ทุนละ 1,500,000 บาท เป็นทุนเรียนเต็มเวลาภายในประเทศ และเป็นหลักสูตรที่มีการปฏิบัติงานวิจัย/ฝึกอบรม/เรียน ณ ต่างประเทศ 2.ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯหรือเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. อายุไม่เกิน 50 ปี เนื้อหาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับภารกิจของผู้สมัคร โดยมีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ เป็นทุนฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

3.ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย 3 โครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรฯไม่เกิน 3 รายต่อทีมวิจัย อายุไม่เกิน 50 ปี มีผลงานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ เป็นทุนฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 4.ทุนนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ 12 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง เกษตรฯหรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. หรือนักวิจัยจากหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษา โดยต้องเป็นชื่อแรกในบทคัดย่อ และเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวข้องด้านการเกษตร ต้องเป็นการประชุมวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและมีการจัดการอย่างต่อเนื่อง และไม่รับทุนซ้ำในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการนำเสนอผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมา และรับทุนติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง และ5.ทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกร รุ่นใหม่ 30 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 เป็นหลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2 ปี เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรยุคใหม่ ตอบสนองการพัฒนากำลังคนและพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยหวังให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคลากรมีความรู้ ความสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรกรรม สร้างนักวิจัยด้านการเกษตรระดับชุมชน และเป็นผู้นำการเกษตรให้ชุมชน เน้นฝึก ปฏิบัติจริงในภาคสนาม มีความเฉพาะและเหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ทำเกษตรมาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรฯเพื่อนำผลงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวก.โทร. 0-2579-7435 หรือที่เว็บไซต์ www.arda.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ