Big Data กษ.พร้อมให้บริการแล้ว

ข่าวทั่วไป 25 กันยายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะหน่วยงานผู้จัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการตามหลักการจัดทำ Big Data ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) ซึ่งรวบรวมข้อมูลภาคเกษตรไทยจากทุกภาคส่วน ทั้งข้อมูลภายในหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจะรวดเร็วทันสถานการณ์แบบวันต่อวัน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานหรือสถิติ ถือเป็นการบูรณาการด้านข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ร่วมกันของทุกหน่วยงาน

ปัจจุบัน Big Data ของกระทรวง เกษตรฯพร้อมให้บริการกับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป มีข้อมูลด้านการเกษตรที่รวบรวมไว้ทั้งระบบภาคเกษตร ตั้งแต่ต้นทาง อาทิ จำนวนครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก ต้นทุน รายได้ ราคา และหนี้สิน กลางทาง อาทิ จำนวนโรงสี ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร และปลายทาง อาทิ ข้อมูลการส่งออก และสต๊อก สินค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีพืชเศรษฐกิจที่ให้บริการ 13 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อยโรงงาน ลำไย มังคุด ทุเรียน เงาะ มะพร้าว กาแฟ และ สับปะรดโรงงาน

นอกจากนี้ สศก. ยังพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE ซึ่งเชื่อมโยงทะเบียนเกษตรกรแล้ว กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกำลังเชื่อมโยง ข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะลงนาม MOU ร่วมกันในเดือนตุลาคมนี้ โดยฐานข้อมูล Farmer ONE จะมีข้อมูลจำนวนเกษตรกรที่มา ขึ้นทะเบียนแบบวันต่อวัน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) ปลูกพืช 2) เลี้ยงสัตว์ 3) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4) ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 5) ปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 6) เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ7) ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถสืบค้นแบบจำแนกชนิดพืชเพื่อทราบจำนวนครัวเรือนแบบรายภาค รายจังหวัด เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ได้ 14 ชนิด รวมทั้งข่าวสารสำคัญ ข้อมูลพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำ และจะเร่งนำข้อมูลมาตรการและนโยบายที่ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรมาเผยแพร่ให้เกษตรกรทราบ

ระยะต่อไป สศก. จะพัฒนา Big Data กระทรวงเกษตรฯ โดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ เช่น ผลแปลภาพถ่ายดาวเทียมเนื้อที่พืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ตั้งโรงงาน ผู้ประกอบการ แหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน และพัฒนา Farmer ONE ต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นทะเบียนจากทุกหน่วย ในกระทรวงเกษตรฯ และภายนอก ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีฐานข้อมูลสำมะโนเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งมีทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ข้อมูลครอบคลุมแก้ปัญหารายบุคคลได้ตรงจุด ผู้สนใจใช้บริการข้อมูล Big Data และ Farmer ONE ของกระทรวงเกษตรฯ สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://agri-bigdata.org และ http://farmerone.org หรือจาก QR Code


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ