สร้างสุขภาวะผู้บริหาร สมดุลชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข่าวบันเทิง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ด้วยเห็นความสำคัญของการสร้างสมดุลชีวิตของผู้ทำงานในปัจจุบัน ที่เป็นยุคแห่งความเครียดและความกดดันต่อการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาสในการแข่งขัน ผู้ทำงานต้องทำงานภายใต้การตอบสนองต่อการแข่งขันที่รวดเร็วและกดดัน การเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องบริหารจัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อภาวะความเครียด ความกดดัน กับผู้ทำงานอย่างมีนัยสำคัญที่ชัดเจน

กัลยา แก้วประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิส คอนซัลท์ ให้ความเห็น ว่า ด้วยปัจจัยจากสภาพแวดล้อมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ ทำให้เกิดความเครียดและความกดดันกับคนทำงาน จะเห็นว่าผลการคาดหวังด้านการทำงาน มีผลต่อการสร้างความเครียด และความกดดัน ซึ่งหมายถึงว่า ระดับการทำงานที่ถูกคาดหวังมาก ยิ่งสร้างความกดดันสูงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้น เรามักจะพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความเครียดในระดับที่ "สูง" และก็มักจะ "ยุ่ง" จนแทบไม่มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งใด ที่นอกเหนือไปจากงานการบริหารความเครียด และการทำให้ผู้ทำงานมีความสามารถในการบริหารจัดการความเครียด ย่อม ส่งผลดีทั้งในระดับบุคคล ระดับสังคม และแน่นอน เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างการแข่งขันและเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ประสบความสำเร็จ

"ถึงแม้ว่าเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรธุรกิจและเข้ามาทดแทนแรงงานคนได้ในหลายสาขาอาชีพ อย่างไรก็ตาม "คน" ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับองค์กร ซึ่งองค์กรควรให้ความสำคัญและลงทุนกับการพัฒนาบุคลากรโดยเน้น เรื่องการเรียนรู้ปรับทักษะ (re skill) เปิดรับและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ผู้ทำงานที่จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออก และนำไปสู่การกระทำที่ส่งผลถึงความสำเร็จให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม งานทางด้าน HR จะถูกกำหนดให้เป็น นักกลยุทธ์ และลงทุนในคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน Soft skill คนจะได้เปรียบ AI เพราะความสามารถทางด้านการสื่อสารและความคิด สร้างสรรค์

นอกจากนี้การให้ความสำคัญในเรื่อง EQ การจัดการสภาวะทางอารมณ์ของผู้ทำงานจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ มากขึ้น องค์กรต้องเน้นในเรื่องของการสร้างพลังหรือสุขภาวะของร่างกายและจิตใจ Healthy Mind ที่มีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งของบุคคล เพื่อส่งผลไปถึงทีมงานให้มีHealthy Team หรือความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจภายใต้ความแตกต่างทางความรู้สึกนึกคิดและปัจจัยแวดล้อมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันโดยปราศจากความกดดัน ความขัดแย้ง และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืนต่อไป"

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของมิส คอนซัลท์ ในเรื่องของการพัฒนาโดยใช้หลักจิตวิทยา จึงวางโปรแกรมการพัฒนาในเรื่องการบริหารความเครียดสำหรับผู้บริหารนี้ไว้หลายหลักสูตร และพร้อมเปิดตัวในปีหน้า อาทิ หลักสูตร CBT for Working People เน้นการเรียนรู้พลังงานภายในของตนเอง และการบริหารพลังเพื่อเสริมศักยภาพในการทำงาน พร้อมการประเมิน Energy Management profile ของผู้บริหารแต่ละท่านที่จะได้เรียนรู้สไตล์ และเทคนิคการปฏิบัติเฉพาะของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงาน เข้าใจระบบความคิดที่เป็นปัญหาของตนเอง เพิ่มสมดุลทางอารมณ์และความคิด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแกร่งของทั้งร่างกายและจิตใจ และยังมีระดับ Advance โดยใช้เทคนิค MC speed up habit ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของมิส คอนซัลท์ รวมถึงเทคนิค Hypnosis ที่ปรับสมดุลทางด้านจิตใจและร่างกายหรือโปรแกรมเฉพาะด้าน Executive Wellness/Mind Programming Coach for Executive/Top Management เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น มิส คอนซัลท์ยังได้ลิขสิทธิ์เป็นตัวแทนแต่เพียง ผู้เดียวในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมที่มีมาตรฐานระดับสากล The Five Behaviors TM และ Everything DiSCฎ ที่เน้นพัฒนาให้กับองค์กร อย่างต่อเนื่องและเป็นบริษัทเดียวที่สามารถให้ใบรับรองคุณวุฒิ Everything DiSCฎ Workplace Certification จาก A Wiley Brand ซึ่ง The Five BehaviorsTM เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาตอบโจทย์สมดุลการทำงาน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมความเป็นทีมที่เหนียวแน่น ด้วยแบบประเมินที่จะทำให้เข้าใจ 5 พฤติกรรมพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งได้ช่วยทำให้หลายองค์กรในระดับสากล ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทีมผู้บริหารที่เหนียวแน่นมาแล้ว เช่น Microsoft, Amazon, CISCO,P & G เป็นต้น

ผู้บริหารหรือองค์กรที่สนใจหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.missconsult.com

บรรยายใต้ภาพ

กัลยา แก้วประเสริฐ


แท็ก ขันที  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ