ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เดินหน้าแนวคิด 'ลิฟวิ่งวิทวอเตอร์ นำพนักงานจิตอาสาให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน

ข่าวบันเทิง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ซันโทรี่และเป๊ปซี่ เดินหน้ากับแนวคิด "ลิฟวิ่งวิทวอเตอร์ : Living with Water" หรือ "มิซู โตะ อิคิรุ" โดยนายโอเมอร์ มาลิค ประธานกรรมการบริหาร นำทีมพนักงาน จิตอาสาจัดกิจกรรม "เทรน เดอะ เทรนเนอร์" การอบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงรักษ์น้ำ และกิจกรรม "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ กับ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค" เพื่อให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เด็ก เยาวชน และบุคลากร ในท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

นายโอเมอร์ มาลิค กล่าวว่า กิจกรรม "เทรน เดอะ เทรนเนอร์" เป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้แก่นักเรียนและคนในชุมชนในวงกว้าง และ "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ" เป็นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์น้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่นักเรียน ในจังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ความรู้ เรื่องน้ำ (มิตซุยกุ) เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิด "ลิฟวิ่ง วิท วอเตอร์ (Living with Water)" หรือ "มิซู โตะ อิคิรุ" ซึ่งเป็นปรัชญาหลักที่เรายึดมั่นเพราะเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของ "น้ำ" ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ ยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต บนผืนโลก โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย

ทั้ง 2 กิจกรรม ได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมเทรน เดอะ เทรนเนอร์ ได้รับความสนใจจากครู และบุคลากรท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยในระหว่างการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงรักษ์น้ำ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วันนั้น มีทั้งกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียน เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญสำหรับนักเรียน การให้ความรู้ ด้านเทคนิคการสอนผ่านการปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์น้ำอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์กับการอนุรักษ์น้ำ การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาโครงงานของเด็กนักเรียนด้านการอนุรักษ์น้ำ เป็นต้น ซึ่งในภาคปฏิบัติได้มีการจำลองห้องเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์น้ำโดยมีคุณครู และบุคลากรในท้องถิ่นจำนวน 93 คน จาก 43 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับค่ายเยาวชนรักษ์น้ำเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งออกแบบเน้นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์วางแผน พร้อมเสริมสร้างทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มโดยตลอดทั้ง 3 วัน เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมทั้งกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับน้ำ อาทิ วัฏจักรของน้ำ น้ำกับชีวิตประจำวัน แผนผังน้ำในโรงเรียน ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับน้ำในโรงเรียน นักสืบสายน้ำ การทำแผนที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน การตรวจวัดคุณภาพน้ำด้านกายภาพและชีวภาพและการทำน้ำให้สะอาดด้วยวิธีการต่างๆ โดยน้องๆ ได้มีการนำเสนอแผนกิจกรรมโครงงานด้านการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนของตนเองด้วย ซึ่งค่ายเยาวชนรักษ์น้ำครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนจำนวนรวม 245 คน และคุณครู 62 คน จาก 32 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั้ง 2 กิจกรรมมีพนักงานจิตอาสา ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จำนวน 53 คน เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเพื่อสอนน้องๆ ทั้งนี้กิจกรรม ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ กับซันโทรี่ เป๊ปซี่โค จะจัดให้มีขึ้นอีกในเดือนกันยายน และพฤศจิกายนนี้

บรรยายใต้ภาพ

โอเมอร์ มาลิค ผู้บริหาร ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ร่วมเปิดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำในจังหวัดสระบุรี

ตัวแทนคุณครูและผู้อำนวยการจาก 17 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง ที่เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องน้ำแก่เยาวชน

น้องๆ เรียนรู้การตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบ

พี่ๆ จากซันโทรี่ เป๊ปซี่โค พาน้องสำรวจแหล่งน้ำกับกิจกรรมนักสืบสายน้ำ


แท็ก เป๊ปซี่  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ