กษ.ปล่อยคาราวานฟางก้อนช่วยเกษตรกรอีสาน

ข่าวทั่วไป 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานปล่อยขบวนรถบรรทุกฟางก้อน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ โดยรับมอบหญ้าอาหารสัตว์จากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ถนนติวานนท์ ต.บางกระดี อ.เมือง จ.ปทุมธานีว่า กระทรวงเกษตรฯเป็นห่วงผู้ประสบภัย จึงร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนส่งความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมอาชีพหลังน้ำลดต่อ ครม. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และเลี้ยงโคขุนส่งออก ดังนี้ 1. ส่งเสริมปลูกถั่วเขียว โดยแจกเมล็ดพันธุ์ 5 กก./ไร่ ประกันราคาซื้อที่ 30 บาท 2. ส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แจกเมล็ดพันธุ์ 3.5 กก./ไร่ รายละ ไม่เกิน 10 ไร่ ประกันราคาที่ 8 บาท และ 3. โครงการโคขุนสร้างรายได้ ส่งออกขายจีน เป้าหมาย 1 ล้านตัว โดยกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนเงินกู้รายละ 120,000 บาท ซื้อลูกโค 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 24,000 บาท และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 250 กก. มีประกันวัว ตัวละ 100 บาท/เดือน ตลอดจนส่งเสริมเลี้ยงแพะ-แกะ อีกด้วย

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้รับผลกระทบใน 17 จังหวัด 86 อำเภอ 321 ตำบล เกษตรกร 48,949 ราย ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ โค 88,385 ตัว กระบือ 33,695 ตัว สุกร แพะ แกะ 55,550 ตัว สัตว์ปีก 1,756,258 ตัว แปลงหญ้า 9,514 ไร่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ช่วยอพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัย 127,119 ตัว มอบหญ้าอาหารสัตว์ สำหรับโค-กระบือ 1,024,300 กิโลกรัม และเป็นหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 247,080 กิโลกรัม มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ 2,246 ถุง ดูแลสุขภาพสัตว์ 24,537 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ 18,149 ตัว สามารถบรรเทาความเดือดร้อน ลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์ได้มาก

     ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย มอบหญ้าอาหารสัตว์ 10 เที่ยว จำนวน 55,000 กิโลกรัม และเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีอีก 2 เที่ยว จำนวน 20,000 กิโลกรัม รวมหญ้าแห้ง 75,000 กิโลกรัม   คิดเป็นมูลค่า 187,500 บาท ซึ่งหญ้าอาหารสัตว์ 65,000 กิโลกรัม จะส่งมอบ ให้จ.อุบลราชธานี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีจุดอพยพสัตว์ 10 จุด มีโค 609 ตัว กระบือ 396 ตัว และส่งมอบให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์จ.ยโสธร 10,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมี บริษัท และเอกชน ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ ผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ นมกล่อง ยู เอช ที 300 ลัง (14,400 กล่อง) คิดเป็นมูลค่า 100,800 บาท บริษัท เอส.เค.ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริจาคปลากระป๋อง 24,120 กระป๋อง คิดเป็นมูลค่า 339,068 บาท บริษัท โอ สแควร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริจาค อาหารสุนัขถาด 660 ถาด อาหารสุนัข-แมว 120 กระป๋อง ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบให้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ