สำนักงาน กกพ. มอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ข่าวบันเทิง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนใน พื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล

เสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประธานในพิธีกล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการ กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ข้อนี้นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ดังนั้น การดูแลท้องถิ่นที่เสียสละให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบ โรงไฟฟ้าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จัดตั้งขึ้นในสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามมาตรา 97(3) เพื่อพัฒนา ชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผล กระทบจากการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้อย่าง เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักงาน กกพ. ได้ริเริ่มจัดให้มีการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนสมัครเข้าร่วมการประกวด เป็นกองทุนประเภท ก และ ข จำนวน 53 กองทุน และโครงการชุมชน จำนวน 66 โครงการ ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำนักงาน กกพ. จึงได้จัดการประกวดขึ้นในปีพ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 2 ครอบคลุมการประกวด ทั้งกองทุนและโครงการชุมชนของกองทุนประเภท ก ข และ ค ซึ่งมีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยรางวัลชนะเลิศระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดีเด่นประเภท ก และประเภท ข ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตร ผลปรากฏว่ามีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้า จะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ข ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี 5 รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ค ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว) ซึ่งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมกองทุนอื่นๆ นำไปต่อยอดขยายผลโครงการชุมชนให้อย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ