อ.ส.ค.ปลื้มผ่านมาตรฐานสากลISO 27001

ข่าวทั่วไป 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) สภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ รวมถึงคุณสมบัติในด้าน ความถูกต้อง แท้จริง (authenticity) ความรับผิด (accountability) การห้ามปฏิเสธความรับผิด (non-repudiation) และมีความน่าเชื่อถือ (reliability)

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้ผ่านการรับรองมาตรสากลISO 27001 ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) ซึ่งมาตรฐาน ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถตรวจประเมินได้สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล มาตรฐานนี้จะให้การรับรองว่า อ.ส.ค. ได้ดำเนินงานโดยสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตามสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลสำคัญ ด้วยเหตุนี้การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 จึงเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า อ.ส.ค.ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับ อนุญาตทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ การรักษาความเชื่อมั่นระบบสารสนเทศ ภายในองค์กร คู่ค้าของ อ.ส.ค. รวมถึงเกษตรกร ที่อยู่ในความดูแลของ อ.ส.ค. อีกด้วย

ดร.ณรงค์ฤทธิ์กล่าวว่า อ.ส.ค. จะมุ่งพัฒนาองค์กรและยกระดับองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านส่งเสริมกิจการโคนมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย พัฒนาบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์นมแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค และพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ สู่มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ