ผลส่งเสริมคุณภาพข้าวหอมมะลิ ช่วยชาวนาลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์8.5ล้านบ.

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยการประเมินผลโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/63 โดยกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี เพื่อให้การผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีประสิทธิภาพและผลผลิตมีคุณภาพสูง รักษาระดับปริมาณและความเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย โดยโครงการจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบฝนแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2561 ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง ไร่ละ 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่หรือ 50 กิโลกรัม เพื่อนำมาใช้เพาะปลูกฤดูนาปี ปี 2562/63 กำหนด เป้าหมายพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และสุรินทร์ รวมเกษตรกร 112,811 ราย คัดเลือกจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปลูกข้าวหอมมะลิ และได้รับผลกระทบภัยแล้ง รวมเมล็ดพันธุ์สนับสนุน 4,423 ตัน พร้อมให้คำแนะนำการใช้เมล็ดพันธุ์ในอัตราปลูกที่เหมาะสม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรจากกรมการข้าว มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม-พฤศจิกายน 2562

จากการติดตามประเมินผลโครงการพบว่า มีเกษตรกรได้รับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 112,811 ราย ตามเป้าหมาย แยกเป็นรายจังหวัดได้แก่ นครราชสีมา 37,067 ราย บุรีรัมย์ 21,037 ราย มหาสารคาม 23,115 ราย ร้อยเอ็ด 19,208 ราย ขอนแก่น 11,386 ราย สุรินทร์ 484 ราย และศรีสะเกษ 514 ราย รวมเมล็ดพันธุ์ 4,423 ตัน เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ รวมพื้นที่กว่า 232,000 ไร่ หรือเฉลี่ยรายละ 2.06 ไร่

เกษตรกรร้อยละ 97 พอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ เพราะอัตราการงอกดี พันธุ์ปนน้อย และคาดว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยเกษตรกรบางส่วนต้องการให้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์มากกว่า 5 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ทำนาหว่าน ด้านอบรมให้ความรู้ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ผลจากการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิและอบรมให้ความรู้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ เกษตรกรที่ได้รับการอบรมลดอัตราใช้เมล็ดพันธุ์ โดยก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเฉลี่ย 20.31 กิโลกรัม/ไร่ หลังร่วมโครงการใช้เมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 18.90 กิโลกรัม/ไร่ ลดลง 1.41 กิโลกรัม/ไร่ ลดต้นทุนใช้เมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 112,811 ราย คิดเป็นมูลค่า 8.5 ล้านบาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ