มรภ.สงขลา พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับชี้ความเข้มแข็งงานวิจัยมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน

ข่าวทั่วไป Thursday October 10, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ เผยแพร่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อการ ตีพิมพ์เผยแพร่ ว่า บทความวิจัยเป็น ส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการลดความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ให้มีการเผยแพร่ผลงาน โดยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ที่เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยความเข้มแข็งด้านการวิจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ดังนั้น การจัดอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย

อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรสนใจทำวิจัย เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนา ศักยภาพของนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 31 คน จากหน่วยงานภายในต่างๆ ภายใน มรภ.สงขลา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ