เมื่อหัวส่ายหางย่อมต้องกระดิกตามอาชีวะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ข่าวทั่วไป 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

จากการส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนอาชีวศึกษา เพื่อล้างภาพลักษณ์ เก่าที่สังคมมองว่า การศึกษาในระดับอาชีวะเป็นเพียง ทางออกที่เลือก ไม่ได้ หรือทางสุดท้ายของเยาวชน ที่หมดโอกาสแล้ว ได้มีสถาบันเพื่อชี้นำอนาคตของพวกเขาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ซึ่งผลจากการกระทำของ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ทำให้ภาพดำมืดด้านลบของนักเรียนอาชีวมีสีสันเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ปัจจุบัน คำว่า นักเรียน/นักศึกษา อาชีวะ หรือ เด็กอาชีวะ ไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่น่ารังเกียจ แต่ พวกเขากำลังจะกลายเป็น ผู้นำของสายอาชีพที่มีหนทางก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

และจากความสำเร็จ ทางด้านนักเรียน/นักศึกษา ที่ก้าวพ้นหรือหลุดออกมาจากวังวนที่น่ากลัวแล้ว คราวนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เริ่มต้นใหม่ (อีกครั้ง) ที่จะปรับพัฒนาผู้นำองค์กรที่ถือว่า เป็น "หัว" ในการนำทางเด็กอาชีวะให้เดินตาม เพื่อให้มีสมรรถภาพมากขึ้น ด้วยการจัดอบรมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง การบูรณาการหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน และเพื่อพัฒนาผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ ซึ่งงานนี้เปิดตัวไปแล้วที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี เพื่อผลิตคนดีออกสู่สังคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง ชาติต้านการทุจริต" โดยการพัฒนาครู ผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการหลักสูตรในรายวิชาอื่นๆ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน รวมถึงมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดร.ประชาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหารในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญเร่งด่วนระดับชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสประเมินความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลจากการอบรมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดแนวทางและวิธีดำเนินการของสถานศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่จะนำมาเป็นตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสการดำเนินงานมีการขยายผลสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการประเมิน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ต่อต้านการทุจริต ของสอศ. ได้อีกด้วย

ก็นับได้ว่าการอบรมสร้างความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอาชีวศึกษาจังหวัดในครั้งนี้ นับว่า เป็นปีแรกที่ได้ขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ที่ประกอบด้วยผู้บริหารอาชีวศึกษา และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จากอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง ทั่วประเทศ ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการดำเนินงาน รวม 180 คน เข้าร่วมประชุม ที่หวังว่า วันข้างหน้าต่อไปนี้ การอาชีวศึกษาจะพร้อมและสมบูรณ์ไปทั้งองคาพยพ ตั้งแต่หัวจรดหาง ด้วยความเชื่อมั่นว่า เมื่อหัวนำไปทางไหนหางย่อมกระดิกตามไปทางนั้นด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ