ซีพี สานฝัน ปันโอกาส เยาวชนคนรุ่นใหม่สู่เวที One Young World Summit 2019

ข่าวบันเทิง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่น "จุดประกายผู้นำแห่งอนาคต" สานฝัน-ปันโอกาส พัฒนา เยาวชนรุ่นใหม่อย่างเข้มข้น หวังสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ ระดับสากล สู่เวที One Young World Summit 2019 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ นายณาคิน เหลืองนวล Data Scientist บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า เวที One Young World ในปีนี้เน้นเรื่องการใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน (Poverty Alleviation) ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ เราสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาความยากจนทั้งในระดับนโยบาย บริษัทเอกชน และในระดับปัจเจก โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ในการปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างตรงจุดมากขึ้น บรรยายใต้ภาพ ตัวแทนผู้นำ รุ่นใหม่ทั้ง 21 คน ที่จะเข้าร่วมประชุม สุดยอดผู้นำระดับโลก One Young World 2019 รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์

เพราะคนรุ่นใหม่คือผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงเดินหน้าโครงการ "ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World 2019" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยให้การสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจในเครือฯ และจากองค์กรภายนอก รวม 21 คน ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ เยาวชนระดับโลก "One Young World Summit 2019" ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภายใต้ แนวคิด "IGNITE FUTURE LEADERS" จุดประกาย ผู้นำแห่งอนาคต อนาคตโลกคืออนาคตเรา ร่วมขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดีขึ้น...อย่างยั่งยืน" โดยตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่จากทุกประเทศจะได้ใช้เวทีนี้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นปัญหาสำคัญของโลกเพื่อการพัฒนาที่มี ประสิทธิภาพในอนาคต

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute ได้เตรียมความพร้อมให้แก่ตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้ง 21 คน ด้วยการฝึกอบรมเพิ่มพูนศักยภาพทางความคิดที่เกี่ยวข้อง กับ 5 ประเด็นปัญหาสำคัญของโลก ได้แก่ การศึกษา (Education) เสรีภาพสื่อ (Media Feedom) การสร้างสันติภาพในอนาคต (Peaceful Future) การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกที่ส่งผลต่อสุขภาพ (Planetary Health) และการบรรเทาภาวะยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจ (Poverty Alleviation) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาร่วมขยายมุมมอง ให้กว้างไกล อาทิ รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ นักวิชาการด้านกฎหมายสิทธิส่วนบุคคล ในหัวข้อ "อิสรภาพของสื่อที่สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมา" และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ และผู้ร่วมก่อตั้งยูนูส ประเทศไทย ที่มาอธิบายถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม" พร้อมด้วย ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก ร่วมให้ความรู้ในประเด็น "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ" ด้วย

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ผ่านการติวเข้ม ได้เผยถึงความพร้อมและโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ เยาวชนระดับโลก "One Young World Summit 2019" เริ่มที่ นางสาวศศิอาภา ไชยะเดชะ True Next Gen จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า One Young World เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มา รวมตัวเพื่อแชร์ไอเดียที่หลากหลาย โดยไม่ปิดกั้น เรื่องเชื้อชาติ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปเปิดประสบการณ์และเรียนรู้ความคิดใหม่ๆ ของคนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะประเด็น Media Freedom ซึ่งในต่างประเทศให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพของสื่ออย่างมาก

"อิสรภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และ ทุกวันนี้ทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ แต่ต้องมาพร้อมกับ ความรับผิดชอบ อย่างเช่นการโพสต์ข้อมูลใน ทวิตเตอร์ที่มีแค่ 140 ตัวอักษร แต่ถ้ามีคน retweet 1 แสนคน ผลกระทบจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้น ก่อนจะสื่อสารอะไรออกไปสู่สังคมจะต้องคำนึงด้วยว่ามันเกิดประโยชน์หรือโทษในแง่มุมใด และจะ ส่งผลกระทบกับใครบ้าง"

"ยุคนี้แทบทุกคนใช้สมาร์ทโฟน ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งของข้อมูลที่เข้าถึง ได้ง่าย เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมาก โดย องค์ความรู้ต่างๆ และช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุน จะสามารถไปถึงกลุ่มที่อยู่ใต้เส้นของความยากจนและสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นได้"

ขณะที่ นายวรเศรษฐ์ ฉัตรอำไพวงศ์ True Next Gen บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนใจในประเด็นการสร้างสันติภาพ ในอนาคต (Peaceful Future) และ นางสาวโยษิตา จำปาเฟื่อง Management Trainee บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความสนใจในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะโลก ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (Planetary Health) กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเวที One Young World ในปีนี้เป็นการจัดงานครบรอบ 10 ปี จึงเป็นวาระสำคัญที่จะได้เห็นมุมมองที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและบริบททางสังคม เป็นโอกาสที่จะได้แชร์ปัญหาที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมโลก แล้วแปลงออกมาเป็นโครงการหรือไอเดียใหม่ๆ ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะเจอปัญหาที่ต่างกัน วิธีการแก้ไขปัญหาก็จะต่างกันซึ่งพลังของคนเมื่อมาอยู่รวมกันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มากขึ้น

ปิดท้ายที่ นางสาวสุมนนา ไชยเทพ Project Management Manager บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งมีความสนใจในประเด็นการศึกษา (Education) กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า ต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาตามโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงผู้เรียน มากยิ่งขึ้น เนื้อหาความรู้ทันกับยุคสมัย และ ควรมีช่องทางการเรียนรู้ที่นำไปสู่การค้นพบตัวเอง ได้เร็ว

"การศึกษาที่ดีควรทำให้เราสามารถค้นพบ ตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งทักษะความรู้ของเรา อาจจะเหมาะกับอาชีพบางประเภทที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีอาชีพนี้อยู่ หากเราสามารถออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้ว่าสายงานใดต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง น้องๆ จะสามารถเตรียม ตัวเองให้พร้อมกับตลาดแรงงานที่สนใจเมื่อเรียนจบ ไปได้"

ทั้งนี้ การประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World เป็นเวทีที่สร้างเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการคิดและลงมือปฏิบัติในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22-25 ตุลาคม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 10,000 คน ทั่วโลก

ณัฐริกา วายุภาพ นิติพน

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ