ปภ.จัดกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน ส่งเสริมความรู้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ข่าวทั่วไป 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ. ได้จัดกิจกรรมวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนและโรงพยาบาลที่ปลอดภัย" ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนัก และจิตสำนึกด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติถือเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ประกอบกับคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ได้กำหนดให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปีเป็น "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียน" ซึ่งตรงกับวันลดภัยพิบัติสากล ขององค์การสหประชาชาติ จึงจัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติอย่างเข้มแข็ง

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากลในวันนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กิจกรรม และโครงการที่ได้ดำเนินการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน โรงพยาบาล และชุมชน ทั้งนี้ ภารกิจด้านการจัดการสาธารณภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวไทย อันจะนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ