คอลัมน์หนังสือเด่น: เรียนรู้พฤติกรรมในองค์กรแต่ละแห่งผลพวงเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โดย ชนิตร ภู่กาญจน์ "พฤติกรรมองค์การ" เขียนโดย "นิติพล ภูตะโชติ" จำหน่ายเล่มละ 210 บาท เนื้อหาได้มาจากผลงานวิจัยที่ครอบคลุมพฤติกรรมของคนในองค์กรอย่างครบถ้วน ทั้งเรื่องทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ ที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานได้มากที่สุด ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การ พื้นฐานความแตกต่างส่วนบุคคล ทัศนคติ การรับรู้ การเรียนรู้ ค่านิยม บุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์การ กลุ่มในองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน การจูงใจ ข่าวสารข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ภาวะผู้นำ และความขัดแย้ง เป็นต้น เหมาะกับนิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่ทำงานในหน่วยงานที่สนใจค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้ศัพท์และภาษาที่ง่าย เนื้อหาไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อีกทั้งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน โดยในแต่ละบทจะมีการสรุปเนื้อหา และคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนทำความเข้าใจอีกด้วย


แท็ก คอลัมน์:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ