ภาครัฐผนึกกำลังเอกชนดันไทยขึ้นแท่นฮับการเดินเรืออาเซียน

ข่าวเศรษฐกิจ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวิบูรณ์ คะงุ่ย หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโครงสร้างนอกชายฝั่ง บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกรรมการบริษัท ยูนิไทย ออฟเชอร์ จำกัด ประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Marine & Offshore Expo 2019 เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญประเทศ โดยปัจจุบัน 90% ของปริมาณการค้า ระหว่างประเทศ อาศัยการขนส่งทางน้ำ เนื่องจากสามารถบรรทุกได้ในปริมาณมาก และมีต้นทุนการขนส่งที่ราคาถูกกว่าการขนส่งด้านอื่นๆ ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศ ปัจจุบันอุตสาหกรรม ต่อเรือและซ่อมเรือ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกมาก โดยอุตสาหกรรมต้นน้ำ เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตและการซ่อมเรือ อาทิสี/เคมีภัณฑ์ การหล่อโลหะ เครื่องจักร อุปกรณ์เดินเรือ และเครื่องมือสื่อสาร อุตสาหกรรมกลางน้ำ อาทิ สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมปลายน้ำ อาทิ การขนส่งทางทะเล การประมง การท่องเที่ยว ฯลฯ

"งาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอีกช่องทางในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ของประเทศไทย ทั้งด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ พร้อมเป็นเวทีสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ให้กับ ผู้ประกอบการในประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก" นายวิบูรณ์กล่าว

ขณะที่นายอำนวย วงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานในพิธีเปิดงาน Oil & Gas Thailand 2019 เปิดเผยว่า ปตท. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานของประเทศ และถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องแสดงให้นานาชาติ รับรู้ถึงศักยภาพด้านน้ำ ก๊าซปิโตรเคมี และอื่นๆ ของไทย อีกทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความมั่นคงทางพลังงาน อุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ของสังคมไทย โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ล้วนพัฒนาไปในแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภายใต้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี จึงต้องมีความตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาด รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

"การจัดงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2019 Thailand งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมด้านน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี พร้อมกับงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2019 โดยมีผู้ประกอบการจากไทยและต่างประเทศเข้ามาร่วมงาน เป็นโอกาสในการขยายตลาดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการต่อเรือ การเดินเรือ ภาคการขนส่ง อุตสาหกรรมการประมงนอกชายฝั่ง อุตสาหกรรมเรือท่องเที่ยว รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านพลังงานน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต (New S-Curve)" นายอำนวย กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ