สทนช.ดึงGIZร่วมทำแผนบริหารจัดการน้ำ

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ทั้ง 25 ลุ่มน้ำเดิม เพื่อจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำของ ประเทศ จนถึงแผนปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ระดม องค์ความรู้จากทั่วประเทศ การใช้ข้อมูลสถิติน้ำท่วมและภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำในอดีต พบว่าวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของฝน เป็นปัจจัยหลักสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ สทนช. ต้องนำมาประกอบการพิจารณาร่วม

"เราได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ จากประเทศเยอรมนี ผ่านองค์กรความ ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ในการบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้สภาวะ Climate Change เข้ามาช่วยปรับเสริมรูปแบบการพัฒนา กลไกการทำงาน หรือแผนงานต่างๆ ให้ยืนอยู่กับการใช้น้ำ ที่ยั่งยืนพร้อมอนุรักษ์พื้นที่ไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนานาชาติ โดย GIZ เข้ามาร่วมมือกับ สทนช.ใน 2 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำสะแกกรัง และลุ่มน้ำยม ซึ่งทั้ง 2 ลุ่มน้ำมีปัญหาที่ยังหาข้อยุติไม่ได้มายาวนาน" เลขาธิการ สทนช. กล่าว

โดย สทนช.จะใช้ลุ่มน้ำยมตอนบนและลุ่มน้ำสะแกกรัง เป็นแม่แบบนำร่อง ในลุ่มน้ำอื่น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2563 ทั้งนี้ แผนแม่บทน้ำฯ ดังกล่าวผ่านความร่วมมือจากภาคประชาชนและภาคราชการอย่างแท้จริง เสียงสะท้อนที่ได้รับจากภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ผู้นำทั้งจากระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด ซึ่งผู้แทนจาก GIZ ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำฯ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศเดิม

สำหรับตัวอย่างนวัตกรรมที่ GIZ ได้นำเสนอและเริ่มดำเนินการร่วมกันนั้น คือ การจัดการปัญหาหรืออุปสรรคระยะยาว ด้วยกระบวนการพูดคุยระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนด้านน้ำ ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสะท้อนทางเลือกที่เป็นไปได้จัดการระบบนิเวศอย่าง ทรงประสิทธิภาพ ให้ลดผลกระทบจาก น้ำหลาก น้ำท่วม ตะกอนสะสม การกัดเซาะ และภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อนำไปจัดทำแผน แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแต่ละลุ่มน้ำ ตลอดจนพัฒนาอากาศยาน ไร้คนขับ หรือ Drone ให้เป็นเครื่องมือติดตาม ประเมินผลปริมาณน้ำท่าที่เพิ่มขึ้น-ลดลงหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้ประโยชน์ รวมถึง การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ และด้านเศรษฐกิจ สังคมด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ