กรมชลพัฒนาบุคลากรยุคดิจิทัลมุ่งยกระดับเป็นองค์กรอัจฉริยะ

ข่าวทั่วไป 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรอัจฉริยะ จึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับสภาวะพลวัตการ เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญต่อสมรรถนะบุคลากร เริ่มจาก สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและปัจจัยพื้นฐานอย่างเหมาะสม อาทิ พื้นที่ส่วนตัวปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต สถานที่จอดรถ เป็นต้น พร้อมพัฒนาศักยภาพคนด้วยการจัดฝึกอบรม (Workshop/Training) ทั้งนี้ บุคลากรกรมชลประทาน ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถจากหลายสายงาน บุคลากรเหล่านี้จะได้รับการฝึกเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะที่เหมาะกับงาน ให้ทำงานเป็นทีม แม้ต่างกันด้านองค์ความรู้ หรือสนับสนุนบุคลากรให้ทำงานข้ามสายงานได้ มีการประเมินให้รางวัลความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนให้นำความรู้และประโยชน์ที่เกิดกลับสู่ประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

สำหรับสิ่งสำคัญลำดับถัดมาที่จะเสริมการเป็นองค์กรอัจฉริยะของกรม คือ ระบบการทำงานที่ตั้งอยู่บนฐานดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยเราบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับสถานการณ์ในอนาคตแม่นยำที่สุด ซึ่งขณะนี้เริ่มจัดทำคลังความรู้ Digital ซึ่งเป็นพื้นที่รวบรวมความรู้แบบดิจิทัล (Digital Platform) ในกรมชลประทานทั้งหมด โดยนำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน ทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่และเกษียณแล้วเข้ามาตอบคำถาม ให้ความรู้ที่ตนถนัดแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ต้องการค้นคว้าหาความรู้ ลักษณะการทำงานเดียวกับเว็บไซต์ Pantip ซึ่งจะช่วยให้องค์ความรู้ ที่ทรงคุณค่าจากประสบการณ์การทำงานไม่สูญหาย คาดว่าจะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาดของงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

"การพัฒนาร่วมกันทั้งคนและเทคโนโลยีจะช่วยให้เดินหน้าต่อไปภายใต้แนวคิด WATER for all เก่งงาน เก่งคิด (Work smart) รับผิดชอบ (Accountability) ร่วมมือร่วมประสาน (Teamwork & Networking) เชี่ยวชาญงานที่ทำ (Expertise) และนำความรู้/ประโยชน์สู่ประชาชน (Responsiveness) สืบสานเจตนารมณ์มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำตาม ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปีไม่มีสะดุด" ดร.ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ ผลจากการปรับเปลี่ยนการทำงาน ทำให้กรมชลประทานได้รับรางวัลจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2561 จากมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา รางวัลองค์กรแห่งความสุขภายในปีเดียวกัน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น และล่าสุดต้นปี 2562 ได้รับรางวัล IFIA Special Award for the Best Invention ในงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ซึ่งทุกรางวัลเป็นข้อพิสูจน์ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมใช้ความคิด ความพยายามให้เกิดประสิทธิภาพในการ ทำงาน ทั้งด้านนวัตกรรม (Hardware) และบริหารจัดการ (Software) ให้มีความสะดวกมากขึ้น แต่ใช้งบน้อยลง แม้บุคลากรจะลดลงจากเดิมมี 50,000 อัตรา เหลือ 15,000 อัตรา ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของกรม ที่จะเป็นองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ